Hannah Honkanen

  • Ikä: 54
  • Kotipaikka: Hamina
  • Puolue: Suomen Keskusta
  • Vaalipiiri: 08 Kaakkois-Suomen
  • Ehdokkaan kotisivu

Vastaukset

1. Omaisilla on oltava mahdollisuus itse päättää lähimmäisestään ottamasta hoitovastuusta.

Jokseenkin samaa mieltä

Tilannetta on hyvä arvioida yhdessä eri osapuolien ja omaishoidonohjaajan kanssa, mutta omaisen näkemys on huomioitava ensisijaisesti. Olen itsekin omaishoitaja ja näen tässä paljon parantamisen varaa.

2. Omaishoidon tuen myöntämisen kriteerien pitää olla yhdenmukaiset koko maassa.

Täysin samaa mieltä

Tämä lisää omaishoitajien tasa-arvoa. Nyt tilanne on hyvin epätasa-arvoinen, monet läheiset tekevät ilmaiseksi raskasta hoivatyötä saamatta siitä edes korvausta.

3. Omaishoidon tuki tulee myöntää kaikille kriteerit täyttäville omaishoitajille.

Jokseenkin samaa mieltä

Kriteerien tulkinta voi joskus olla hankalaa, esimerkiksi omaishoitajan omasta terveystilanteesta yms johtuen. Periaatteessa kuitenkin kaikkien tulee olla samalla viivalla.

4. Omaishoidon minimipalkkio tulee nostaa vähintään 650 euroon kuukaudessa.

Jokseenkin samaa mieltä

Hoitoisuuksissa on eroja. Summa on kuitenkin kohtuullinen, kun verrataan siihen, mitä laitoshoito ja muut vaihtoehdot maksavat. Itsekin omaishoitajana sain ensimmäiset vuodet omaishoidon tukea kuukaudessa sen verran mitä kaupunki oli aiemmin maksanut läheisestäni hoitolaitokselle vuorokaudessa.

5. Omaishoitajan hoitopalkkion verotusta tulee keventää.

Täysin samaa mieltä

Tärkeää on myös lisätä joustavuutta muun työn ja omaishoitajuuden yhteensovittamiseen.

6. Hoidettavan saaman hoidon pitää olla maksutonta omaishoitajan lakisääteisen vapaan aikana.

Jokseenkin samaa mieltä

Maksutonta tai ainakin hyvin edullista.

7. Työssäkäyvän sopimusomaishoitajan tulee saada palkallista vapaata hoidettavan sairastuessa äkillisesti.

Jokseenkin samaa mieltä

Työn ja omaishoitajuuden yhteensovittamista on kehitettävä. Jos omaishoidettavan sairaus tai muu tilanne vaatii omaishoitajan kokoaikaisen läsnäolon, niin silloin se on järjestettävä. Palkallinen vapaa valtion maksamana on kannatettava ajatus, työnantajaa ei siihen voi velvoittaa.

8. Omaishoidon tukemiseksi tarkoitetut kuntien valtionosuudet tulee käyttää kokonaan omaishoidon hyväksi.

Täysin samaa mieltä

9. Omaishoitajayhdistysten julkista avustusta tulee lisätä, jotta vapaaehtoispohjaista neuvontaa ja vertaistukea on saatavilla kattavasti koko Suomessa.

Täysin samaa mieltä

Omaishoitajuus on niin arvokasta ja edullista, että kaikki tukitoimet sen kehittämiseksi ovat tarpeen.

10. Suomessa sopimusomaishoitajia on noin 46 000. Pääasiallisessa auttamisvastuussa läheisestään arvioidaan kuitenkin olevan noin 350 000 henkilöä. Valitse kolme tärkeintä seikkaa, jotka tekevät sopimusomaishoidosta houkuttelevampaa.

Annetaan omaishoitajan itse päättää hoivavastuun sitovuudesta.

Laaditaan koko maahan yhdenmukaiset omaishoidon tuen myöntämisen kriteerit.

Korotetaan omaishoitajan palkkion minimisummaa.