Gunvor Brettschneider

  • Ikä: 85
  • Kotipaikka: HELSINGFORS
  • Puolue: Suomen ruotsalainen kansanpuolue
  • Vaalipiiri: 01 Helsingin

Vastaukset

1. Omaisilla on oltava mahdollisuus itse päättää lähimmäisestään ottamasta hoitovastuusta.

Jokseenkin eri mieltä

Omaisilla on vastuu läheimmistään mutta päätös on riippuvainen tilanteesta sekä omaisten omasta tilanteesta (terveys, työ…)ja hoidon vakeudesta eli omaisen tilasta.

2. Omaishoidon tuen myöntämisen kriteerien pitää olla yhdenmukaiset koko maassa.

Täysin samaa mieltä

Hoito, työmäärä ja vastuu ei ole riippuvainen asuinpaikasta, ne ovat Kainuussa yhtä vaativia kuin Espoossa tai Helsingissä.

3. Omaishoidon tuki tulee myöntää kaikille kriteerit täyttäville omaishoitajille.

Täysin samaa mieltä

Jos kerran täyttää valtion/kunnan asettamia kriiteereitä niin kaikki omaishoitajat tulisi olla samalla linjalla – taloudellinen tilanne ei tulisi vaikuttaa tuen saantiin.

4. Omaishoidon minimipalkkio tulee nostaa vähintään 650 euroon kuukaudessa.

Jokseenkin eri mieltä

Riippuu kriteereistä millä perusteella tuki saadaan. Jos voi esim käydä ansiotyössä tai jos ei tarvitse asua samassa taloudessa kun hoidettava nykyinen alin tuki minusta voisi riittää.

5. Omaishoitajan hoitopalkkion verotusta tulee keventää.

Täysin samaa mieltä

Palkkiota ei pitäisi laskea verotettaviin tuloihin

6. Hoidettavan saaman hoidon pitää olla maksutonta omaishoitajan lakisääteisen vapaan aikana.

Jokseenkin eri mieltä

Jos hoidettava on laitoshoidossa omaishoitajan lakisääteisten vapaapäivien aikana on johdonmkukaista että hoidosta ja ylöspidosta maksetaan nomraali vuorokausimaksu.

7. Työssäkäyvän sopimusomaishoitajan tulee saada palkallista vapaata hoidettavan sairastuessa äkillisesti.

Ei mielipidettä

8. Omaishoidon tukemiseksi tarkoitetut kuntien valtionosuudet tulee käyttää kokonaan omaishoidon hyväksi.

Täysin samaa mieltä

Se pitäisi olla itsestään selvä! Käytetäänkö ”korvamerkityt” valtionosuudet todella muihin tarkoituksiin nyt?

9. Omaishoitajayhdistysten julkista avustusta tulee lisätä, jotta vapaaehtoispohjaista neuvontaa ja vertaistukea on saatavilla kattavasti koko Suomessa.

Ei mielipidettä

En voi vastata koska en tiedä paljonko yhdistykset nyt saa. Avustguksen tulisi kuintekin olla riittävä niin että järjestö.t voisivat toimia kaikkialla Suomessa. Neuvontaa ja vertaistukea tarvitaan joka paikassa yhtä paljon.

10. Suomessa sopimusomaishoitajia on noin 46 000. Pääasiallisessa auttamisvastuussa läheisestään arvioidaan kuitenkin olevan noin 350 000 henkilöä. Valitse kolme tärkeintä seikkaa, jotka tekevät sopimusomaishoidosta houkuttelevampaa.

Taataan omaishoidon tuki kaikille kriteerit täyttäville.

Kevennetään omaishoidon tuen verotusta.

Varmistetaan, että kunnille myönnetyt omaishoidon tukemiseen tarkoitetut valtion lisämäärärahat käytetään kokonaisuudessaan omaishoidon tukemiseen.

1) Jos täyttää kriteerit pitäisi olla itsestään selvä että saa omaishoidon tuen
2) Suurin osa omaishoitajista on naisia, yli 65 v ,joilla on pienet eläkkeet-tuki tulisi olla veroton.
3) Omaishoitajilta ei saisi ”varastaa” valtionosuuksia