Eva Tawasoli

  • Ikä: 29
  • Kotipaikka: Vantaa
  • Puolue: Vihreä liitto
  • Vaalipiiri: 02 Uudenmaan
  • Ehdokkaan kotisivu

Vastaukset

1. Omaisilla on oltava mahdollisuus itse päättää lähimmäisestään ottamasta hoitovastuusta.

Täysin samaa mieltä

Kenenkään ei pidä vastoin tahtoaan olla yksin vastuussa omaisensa hoidosta. Esimerkiksi iäkkäällä puolisolla ei vältämättä ole resurssia ryhtyä omaishoitajaksi. Yhteiskunnan on varmistettava, että omaishoitajan oikeusturva toteutuu.

2. Omaishoidon tuen myöntämisen kriteerien pitää olla yhdenmukaiset koko maassa.

Täysin samaa mieltä

Omaishoitajien tuesta annettu laki on uudistettava niin, että laki velvoittaisi kuntia käyttämään keskenään yhtenäisiä kriteerejä. Ihmisiä ei tule kohdella epätasa-arvoisesti esimerkiksi asuinpaikan perusteella.

3. Omaishoidon tuki tulee myöntää kaikille kriteerit täyttäville omaishoitajille.

Täysin samaa mieltä

Omaishoito on kustannustehokas menetelmä, mihin on panostettava entistä enemmän. Mikäli omaishoidon ongelmiin ei puututa hyvissä ajoin, tulevaisuudessa enää harva suomainen suostuisi omaishoitajaksi. Keiteerit on yhtenäistettvä ja tuki tulee myöntää kaikille kriteerit täyttäneille samansuuruisena.

4. Omaishoidon minimipalkkio tulee nostaa vähintään 650 euroon kuukaudessa.

Täysin samaa mieltä

Ehdottomasti, yksi keino tehdä omaishoitajuudesta vetovoimainen on omaishoidon minimipalkkion korottaminen. Vaikka minimipalkkio nostettaisiinkin 650 euroon, silti omaishoitajuus on huomattavasti kannattavampi ja kustannustehokkaampi vaihtoehto esimerkiksi laitoshoitoon verrattuna.

5. Omaishoitajan hoitopalkkion verotusta tulee keventää.

Jokseenkin samaa mieltä

Omaishoitajan hoitopalkkio on niin pieni, että verotuksesta voisi luopua kokonaan. Näin voidaan myös vähentää byroktariaa, joka toimisi myös säästötoimina.

6. Hoidettavan saaman hoidon pitää olla maksutonta omaishoitajan lakisääteisen vapaan aikana.

Täysin samaa mieltä

Mielestäni on tärkeää huomioida omaishoitajien hyvinvointi, jotta omaishoitajuus olisi mahdollisimman pitkäjänteistä. Hoidettavan saaman hoidon maksuttomuus on perusteltua, kun omaishoitajalla ei taloudellisten syiden vuoksi ole varaa pitää vapaapäiviä.

7. Työssäkäyvän sopimusomaishoitajan tulee saada palkallista vapaata hoidettavan sairastuessa äkillisesti.

Täysin samaa mieltä

Laki ei ollenkaan tunnista työssäkävijän omaishoitajan erikoistilannetta ja sitä, että ei-alle 10 vuotiaan omaishoidettavan haavoittuvainen asema on verrattavissa pienen lapsen haavoittuvuuteen. Laki on uudistettava niin, että tämä epäkohta korjaantuu.

8. Omaishoidon tukemiseksi tarkoitetut kuntien valtionosuudet tulee käyttää kokonaan omaishoidon hyväksi.

Jokseenkin samaa mieltä

Käsittämätöntä on, että huolimatta siitä, että kuntien valtionosuuksiin vuosittain lisätään omaishoidon tukemiseen 75 miljoonaa euroa, silti valtaosa kunnista ei juuri käytä lisämäärärahaa omaishoitoon. Laki on uudistettava niin, että kunnat eivät laiminlyö omaishoitoa.

9. Omaishoitajayhdistysten julkista avustusta tulee lisätä, jotta vapaaehtoispohjaista neuvontaa ja vertaistukea on saatavilla kattavasti koko Suomessa.

Täysin samaa mieltä

Järjestötoiminta on tuettava ja niiden asema vahvistettava osaksi julkista palvelua.

10. Suomessa sopimusomaishoitajia on noin 46 000. Pääasiallisessa auttamisvastuussa läheisestään arvioidaan kuitenkin olevan noin 350 000 henkilöä. Valitse kolme tärkeintä seikkaa, jotka tekevät sopimusomaishoidosta houkuttelevampaa.

Taataan omaishoidon tuki kaikille kriteerit täyttäville.

Korotetaan omaishoitajan palkkion minimisummaa.

Mahdollistetaan omaishoitajille palkallinen hoitovapaa vastaavasti kuin alle 10-vuotiaiden lasten vanhemmille.