Erika Veltheim

  • Ikä: 29
  • Kotipaikka: Tampere
  • Puolue: Perussuomalaiset
  • Vaalipiiri: 07 Pirkanmaan
  • Ehdokkaan kotisivu

Vastaukset

1. Omaisilla on oltava mahdollisuus itse päättää lähimmäisestään ottamasta hoitovastuusta.

Jokseenkin samaa mieltä

Omaisilla on oltava mahdollisuus päättää hoitovastuustaan. Myös hoidettavaa tulee mahdollisuuksien mukaan kuulla ja terveysalan ammattilaisten mielipide huomioida.

2. Omaishoidon tuen myöntämisen kriteerien pitää olla yhdenmukaiset koko maassa.

Täysin samaa mieltä

Epäyhdenmukaiset kriteerit asettavat omaishoitajat epätasa-arvoiseen asemaan toisiinsa nähden.

3. Omaishoidon tuki tulee myöntää kaikille kriteerit täyttäville omaishoitajille.

Täysin samaa mieltä

Kaikille kriteerit täyttäville kuuluu palkkio.

4. Omaishoidon minimipalkkio tulee nostaa vähintään 650 euroon kuukaudessa.

Täysin samaa mieltä

Nykyinen tuki on pieni ja sitä tulisi nostaa hoidon sitovuus ja vaativuus huomioiden.

5. Omaishoitajan hoitopalkkion verotusta tulee keventää.

Jokseenkin samaa mieltä

6. Hoidettavan saaman hoidon pitää olla maksutonta omaishoitajan lakisääteisen vapaan aikana.

Täysin samaa mieltä

Omaishoitajilla tulee olla todellinen mahdollisuus pitää vapaitaan. Nyt osa ei voi pitää vapaita maksujen vuoksi.

7. Työssäkäyvän sopimusomaishoitajan tulee saada palkallista vapaata hoidettavan sairastuessa äkillisesti.

Täysin samaa mieltä

Hoidettava on riippuvainen hoitajastaan ja sairaustapauksissa tulee olla mahdollisuus jäädä hoitamaan omaista.

8. Omaishoidon tukemiseksi tarkoitetut kuntien valtionosuudet tulee käyttää kokonaan omaishoidon hyväksi.

Täysin samaa mieltä

Valtionosuudet tulee käyttää siihen tarkoitukseen mihin ne on annettu.

9. Omaishoitajayhdistysten julkista avustusta tulee lisätä, jotta vapaaehtoispohjaista neuvontaa ja vertaistukea on saatavilla kattavasti koko Suomessa.

Jokseenkin samaa mieltä

Asiaan perehtynyt järjestö on parempi neuvonnan ja vertaistuen antaja, kuin ruuhkautuneet kunnat.

10. Suomessa sopimusomaishoitajia on noin 46 000. Pääasiallisessa auttamisvastuussa läheisestään arvioidaan kuitenkin olevan noin 350 000 henkilöä. Valitse kolme tärkeintä seikkaa, jotka tekevät sopimusomaishoidosta houkuttelevampaa.

Korotetaan omaishoitajan palkkion minimisummaa.

Tarjotaan omaishoitajan lakisääteisen vapaan aikainen palvelu hoidettavalle maksuttomana.

Mahdollistetaan omaishoitajille palkallinen hoitovapaa vastaavasti kuin alle 10-vuotiaiden lasten vanhemmille.

Omaishoito on tärkeää työtä johon tulee panostaa. Se on inhimillinen ja yhteiskunnalle edullinen tapa toteuttaa hoivaa.