Emma Kari

  • Ikä: 35
  • Kotipaikka: Helsinki
  • Puolue: Vihreä liitto
  • Vaalipiiri: 01 Helsingin
  • Ehdokkaan kotisivu

Vastaukset

1. Omaisilla on oltava mahdollisuus itse päättää lähimmäisestään ottamasta hoitovastuusta.

Täysin samaa mieltä

Omaishoitajaksi ryhdytään yleensä suuresta halusta antaa läheiselle ihmiselle mahdollisimman hyvää hoivaa. Silti omaishoitajaksi ryhtyminen on suuri päätös ja sen pitäisi perustua vapaaehtoisuuteen.

2. Omaishoidon tuen myöntämisen kriteerien pitää olla yhdenmukaiset koko maassa.

Täysin samaa mieltä

Yhtenäiset minimikriteerit takaisivat valtakunnallisen yhdenvertaisuuden omaishoidossa. Kunnilla pitää kuitenkin olla mahdollisuus halutessaan panostaa enemmän, kuten esimerkiksi Helsinki tekee.

3. Omaishoidon tuki tulee myöntää kaikille kriteerit täyttäville omaishoitajille.

Täysin samaa mieltä

Omaishoito on usein hyvä, inhimillinen vaihtoehto ja tulee myös halvemmaksi kuin laitoshoito. Tuki olisi järkevää myöntää kaikille kriteerit täyttäville hakijoille.

4. Omaishoidon minimipalkkio tulee nostaa vähintään 650 euroon kuukaudessa.

Täysin samaa mieltä

Palkkio on pieni ja sitä on syytä korottaa, koska omaishoito on laitoshoitoa kustannustehokkaampaa. Yleensä omaishoitoa kuitenkin tehdään ennen kaikkea halusta hoitaa läheistä. Siksi panostaisin ensimmäisenä lomitukseen ja jaksamisen tukemiseen.

5. Omaishoitajan hoitopalkkion verotusta tulee keventää.

Täysin samaa mieltä

Palkkio on pieni ja verotuksen keventäminen voisi olla yksi tapa suosia omaishoitoa. Yleensä omaishoitoa kuitenkin tehdään ennen kaikkea halusta hoitaa läheistä. Siksi panostaisin ensimmäisenä lomitukseen ja jaksamisen tukemiseen.

6. Hoidettavan saaman hoidon pitää olla maksutonta omaishoitajan lakisääteisen vapaan aikana.

Täysin samaa mieltä

Omaishoitajien mahdollisuus pitää vapaapäiviä on sellaista omaishoitajien jaksamiseen panostamista, jolla omaishoito voidaan tehdä pitkällä aikavälillä mahdolliseksi ja hieman helpommaksi.

7. Työssäkäyvän sopimusomaishoitajan tulee saada palkallista vapaata hoidettavan sairastuessa äkillisesti.

Täysin samaa mieltä

Työssäkäyvän sopimusomaishoitajan oikeus hoitaa sairastunutta hoidettavaansa on varmasti yhteiskunnan kokonaisedun näkökulmasta kannatettava ratkaisu. Aiheutuneiden kustannusten mahdollista kompensaatiota työnantajille on syytä harkita.

8. Omaishoidon tukemiseksi tarkoitetut kuntien valtionosuudet tulee käyttää kokonaan omaishoidon hyväksi.

Jokseenkin samaa mieltä

9. Omaishoitajayhdistysten julkista avustusta tulee lisätä, jotta vapaaehtoispohjaista neuvontaa ja vertaistukea on saatavilla kattavasti koko Suomessa.

Jokseenkin samaa mieltä

10. Suomessa sopimusomaishoitajia on noin 46 000. Pääasiallisessa auttamisvastuussa läheisestään arvioidaan kuitenkin olevan noin 350 000 henkilöä. Valitse kolme tärkeintä seikkaa, jotka tekevät sopimusomaishoidosta houkuttelevampaa.

Annetaan omaishoitajan itse päättää hoivavastuun sitovuudesta.

Laaditaan koko maahan yhdenmukaiset omaishoidon tuen myöntämisen kriteerit.

Tarjotaan omaishoitajan lakisääteisen vapaan aikainen palvelu hoidettavalle maksuttomana.

Omaishoitajaksi ryhdytään yleensä halusta antaa läheiselle ihmiselle mahdollisimman hyvää hoivaa, mutta ketään ei siihen pitäisi pakottaa tai ajaa väkisin. On tärkeää taata omaishoidossa valtakunnalliset minimikriteerit. Panostaisin ensimmäisenä lomitukseen ja jaksamisen tukemiseen.