Elina Nykyri

  • Ikä: 41
  • Kotipaikka: Vantaa
  • Puolue: Vasemmistoliitto
  • Vaalipiiri: 02 Uudenmaan
  • Ehdokkaan kotisivu

Vastaukset

1. Omaisilla on oltava mahdollisuus itse päättää lähimmäisestään ottamasta hoitovastuusta.

Täysin samaa mieltä

Ketään ei voi pakottaa omaishoitajaksi. Omaishoitajaksi ryhtymistä voivat rajoittaa asuin- ja työtilanne sekä toimintakyky. Omaishoidonpalkkion tulisi olla suurempi ja on oltava helpompi yhdistää työ ja omaishoitajuus ja löytää hoitopaikka omaishoitajan vapaiden ajaksi.

2. Omaishoidon tuen myöntämisen kriteerien pitää olla yhdenmukaiset koko maassa.

Täysin samaa mieltä

Omaishoidontuen myöntämiskriteerit ja hoitopalkkioiden suuruusluokat vaihtelevat kunnittain ja omaishoitajat eivät ole yhdenvertaisia. Omaishoidotuen myöntämiskriteerien tulee yhtäläiset. Vaikka valtio on lisännyt vuosittain 75 miljoonalla omaishoidon valtionosuutta, ei 50 kunnassa tuo ole vaikuttanut myönnettäviin omaishoidontukiin.

3. Omaishoidon tuki tulee myöntää kaikille kriteerit täyttäville omaishoitajille.

Täysin samaa mieltä

Kaikilla, jotka täyttävät omaishoidontuen myöntämiskriteerit tulee olla subjektiivinen oikeus omaishoidontukeen. Omaishoidontuen ei tulisi olla kunnan määrärahoista riippuva. Tuen myöntämiskriteerien tulee olla samat koko maassa.

4. Omaishoidon minimipalkkio tulee nostaa vähintään 650 euroon kuukaudessa.

Täysin samaa mieltä

On arvioitu, että omaishoidon avulla yhteiskunta säästää joka vuosi 3 miljardia euroa. Omaishoito on yhteiskunnalle siis paljon edullisempaa kuin laitoshoito. Omaishoidonpalkkiot ovat liian pieniä. Ne eivät takaa inhimillistä elämää. Siksi niitä on korotettava.

5. Omaishoitajan hoitopalkkion verotusta tulee keventää.

Täysin samaa mieltä

Omaishoitaja ei ole yhdenvertaisessa asemassa muihin verrattuna, koska hän saa alinta perhevapaaetuutta, vaikka kävisi töissä. Tuki myös pienentää opintotukea ja työttömyysturvaa. Nämä vääryydet tulee korjata. Kaikkien pienituloisten verotusta on kevennettävä ja verotuksen progressiivisuutta lisättävä.

6. Hoidettavan saaman hoidon pitää olla maksutonta omaishoitajan lakisääteisen vapaan aikana.

Täysin samaa mieltä

Yhteiskunta säästää vuosittain 3 miljardia euroa omaishoidolla. Omaishoidon palkkiot ovat niin pieniä, ettei niillä tule toimeen. Ei niistä ole varaa maksaa omaishoidettavan sijaishoidosta. Kaikki kunnat eivät maksua perittävä. Maksuista on luovuttava kohtuuden ja yhdenvertaisuuden vuoksi.

7. Työssäkäyvän sopimusomaishoitajan tulee saada palkallista vapaata hoidettavan sairastuessa äkillisesti.

Täysin samaa mieltä

Sopimusomaishoitajalla tulee olla oikeus 4 päivään palkallista vapaata hoidettavan äkillisesti sairastuttua, koska omaishoidettava ei pärjää ilman apua. Omaishoitajia olisi enemmän, jos palkkiot olisivat suurempia ja jos hoidettavan äkillisesti sairastuttua voisi olla paikallisella vapaalla.

8. Omaishoidon tukemiseksi tarkoitetut kuntien valtionosuudet tulee käyttää kokonaan omaishoidon hyväksi.

Täysin samaa mieltä

Koska kaikki kunnat eivät käytä omaishoitoon suunnattua valtionosuutta siihen, pn lailla puututtava asiaan. Omaishoidotuen myöntämiskriteerit pm yhtenäistettävä ja tukeen oltava subjektiivinen oikeus kaikilla,jotka myöntämiskriteerrit täyttävät. Palkkioiden. suuruutta on myös korotettava ja verotusta pienennettävä.

9. Omaishoitajayhdistysten julkista avustusta tulee lisätä, jotta vapaaehtoispohjaista neuvontaa ja vertaistukea on saatavilla kattavasti koko Suomessa.

Täysin samaa mieltä

Omaishoitajat tarvitsevat henkistä tukea sekä neuvontaa ja ohjausta selvitäkseen tukiviidakossa. Suomen sosiaali- ja terveydenhuolto sekä sosiaaliturva ovat monimutkaisia.

10. Suomessa sopimusomaishoitajia on noin 46 000. Pääasiallisessa auttamisvastuussa läheisestään arvioidaan kuitenkin olevan noin 350 000 henkilöä. Valitse kolme tärkeintä seikkaa, jotka tekevät sopimusomaishoidosta houkuttelevampaa.

Laaditaan koko maahan yhdenmukaiset omaishoidon tuen myöntämisen kriteerit.

Taataan omaishoidon tuki kaikille kriteerit täyttäville.

Korotetaan omaishoitajan palkkion minimisummaa.

Kaikki edellä mainitut asiat ovat tärkeitä. Omaishoidontuesta on tehtävä lakisääteinen ja oltava yhtenäiset kriteerit tuen myöntämiselle. Tuen tasoa on nostettava ja verotusta kevennettävä. Pitää olla mahdollista palkalliseen vapaaseen hoidettavan äkillisesti sairastuttua ja sijaishoitoon päästävä helpommin.