Eino Nissinen

  • Ikä: 39
  • Kotipaikka: Kyyjärvi
  • Puolue: Suomen Keskusta
  • Vaalipiiri: 11 Keski-Suomen
  • Ehdokkaan kotisivu

Vastaukset

1. Omaisilla on oltava mahdollisuus itse päättää lähimmäisestään ottamasta hoitovastuusta.

Jokseenkin samaa mieltä

2. Omaishoidon tuen myöntämisen kriteerien pitää olla yhdenmukaiset koko maassa.

Jokseenkin samaa mieltä

Tietyt peruskriteerit ja vähimmäistaso tulee olla samat. Voi kuitenkin olla järkevää antaa kunnille mahdollisuus kriteereitä parempaan tukeen, jos se katsotaan tarkoituksenmukaiseksi.

3. Omaishoidon tuki tulee myöntää kaikille kriteerit täyttäville omaishoitajille.

Täysin samaa mieltä

4. Omaishoidon minimipalkkio tulee nostaa vähintään 650 euroon kuukaudessa.

Jokseenkin samaa mieltä

En sitoutuisi tässä vaiheessa mihinkään tiettyyn summaan. Omaishoitajien tilannetta on parannettava, mutta kyse on muustakin kuin palkkiosta, kuten vapaapäivistä ja muusta tuesta, joka auttaa omaishoitajia jaksamaan tehtävässään.

5. Omaishoitajan hoitopalkkion verotusta tulee keventää.

Ei mielipidettä

Omaishoitajan hoitopalkkion määrä ja verotus ovat kokonaisuus. Omaishoitajan hoitopalkkion verotuksen kanssa rinnakkain tulee tarkastella myös muiden vastaavien palkkioiden, kuten lasten kotihoidon tuen verotusta. Vaikutusta muihin etuuksiin tulisi myös tarkastella.

6. Hoidettavan saaman hoidon pitää olla maksutonta omaishoitajan lakisääteisen vapaan aikana.

Jokseenkin samaa mieltä

Vapaan aikana annettavan hoidon maksullisuus voi johtaa pahimmillaan siihen, että hoitajat eivät taloudellisista syistä käytä vapaata, ja uupuvat. Tämä on kuitenkin osa kokonaisuutta, johon liittyvät myös omaishoitajan palkkio ja sen verotus.

7. Työssäkäyvän sopimusomaishoitajan tulee saada palkallista vapaata hoidettavan sairastuessa äkillisesti.

Jokseenkin samaa mieltä

Ainakin niissä tapauksissa, jossa sairastunut omaishoidettava ei siirry muuhun hoitoon. Omaishoidossa voitaisiin noudattaa samaa käytäntöä kuin lapsen sairastuessa.

8. Omaishoidon tukemiseksi tarkoitetut kuntien valtionosuudet tulee käyttää kokonaan omaishoidon hyväksi.

Jokseenkin eri mieltä

Kuntien valtionosuuksien korvamerkitseminen vain tässä asiassa ei liene perusteltua. Omaishoidon asema voidaan varmistaa muilla keinoin, kuten velvoittavilla kriteereillä.

9. Omaishoitajayhdistysten julkista avustusta tulee lisätä, jotta vapaaehtoispohjaista neuvontaa ja vertaistukea on saatavilla kattavasti koko Suomessa.

Ei mielipidettä

Järkevät kunnat tukevat yhdistyksiään heidän olosuhteisiinsa sopivalla tavalla. Tästä on hyviä näyttöjä eri puolilta Suomea.

10. Suomessa sopimusomaishoitajia on noin 46 000. Pääasiallisessa auttamisvastuussa läheisestään arvioidaan kuitenkin olevan noin 350 000 henkilöä. Valitse kolme tärkeintä seikkaa, jotka tekevät sopimusomaishoidosta houkuttelevampaa.

Laaditaan koko maahan yhdenmukaiset omaishoidon tuen myöntämisen kriteerit.

Taataan omaishoidon tuki kaikille kriteerit täyttäville.

Tarjotaan omaishoitajan lakisääteisen vapaan aikainen palvelu hoidettavalle maksuttomana.