Eeva Kalli

  • Ikä: 38
  • Kotipaikka: Eura
  • Puolue: Suomen Keskusta
  • Vaalipiiri: 04 Satakunnan
  • Ehdokkaan kotisivu

Vastaukset

1. Omaisilla on oltava mahdollisuus itse päättää lähimmäisestään ottamasta hoitovastuusta.

Täysin samaa mieltä

Omaisten on saatava yhdessä läheisensä kanssa päättää miten hoito halutaan järjestää ja laadukasta julkisen sektorin järjestämää hoitoa on tarvittaessa oltava saatavilla. Vastavuoroisesti julkisen sektorin on tuettava mahdollista omaishoitoa niin taloudellisesti kuin tarjottavien palvelujen kautta.

2. Omaishoidon tuen myöntämisen kriteerien pitää olla yhdenmukaiset koko maassa.

Täysin samaa mieltä

Omaishoidon tuen myöntämisen kriteerit eivät voi riippua asuinpaikaista, vaan niiden on oltava yhtenäiset eri puolilla Suomea. Myös hoitopalkkioiden suuruusluokkien tulisi olla yhdenmukaiset.

3. Omaishoidon tuki tulee myöntää kaikille kriteerit täyttäville omaishoitajille.

Täysin samaa mieltä

Kyllä, tuki tulee myöntää kaikille kriteerit täyttäville omaishoitajille, eikä sitä voi evätä esim. määrärahojen riittävyyteen vedoten.

4. Omaishoidon minimipalkkio tulee nostaa vähintään 650 euroon kuukaudessa.

Jokseenkin samaa mieltä

Tämän hetkinen minimipalkkio on alhainen ottaen huomioon hoidon sitovuuden ja vaihtoehtoiset kustannukset. Korottamisen tarvetta varmasti on. Vaihtoehtoisesti voidaan pohtia palkkion verotuksen keventämistä.

5. Omaishoitajan hoitopalkkion verotusta tulee keventää.

Jokseenkin samaa mieltä

Tämän hetkinen omaishoidon minimipalkkio on erittäin alhainen ottaen huomioon hoidon sitovuuden ja vaihtoehtoisen hoidon kustannukset. Tästä syystä palkkion suuruutta ja / tai verokohtelua tulisi tarkastella uudelleen.

6. Hoidettavan saaman hoidon pitää olla maksutonta omaishoitajan lakisääteisen vapaan aikana.

Täysin samaa mieltä

Lakisääteiset vapaat jäävät monessa tapauksessa käyttämättä, koska sijaishoitovaihtoehdot eivät vastaa asiakkaan tarpeisiin, ja ovat lisäksi maksullisia. Vapaiden pitäminen ei saisi jäädä kiinni sijaishoidon maksullisuudesta, sillä omaishoitajan jaksamiseen on tärkeää kiinnittää huomiota. Myös sijaishoitovaihtoehtoja tulisi kehittää.

7. Työssäkäyvän sopimusomaishoitajan tulee saada palkallista vapaata hoidettavan sairastuessa äkillisesti.

Jokseenkin samaa mieltä

Työelämän joustavuutta pitäisi lisätä siten, että työn ja muun elämän yhteensovittaminen olisi entistä sujuvampaa. Pienten lasten vanhempien lisäksi tämä koskee myös kaiken ikäisten omaishoitajia. Palkallisten vapaiden lisäksi pitää edistää myös etätyön ja liukuvien työaikojen hyödyntämistä.

8. Omaishoidon tukemiseksi tarkoitetut kuntien valtionosuudet tulee käyttää kokonaan omaishoidon hyväksi.

Jokseenkin samaa mieltä

Lähtökohtaisesti korvamerkityt valtionosuudet pitäisi käytää siihen tarkoitukseen johon ne on myönnetty. Toki tässä voi olla tapauskohtaisia eroja (jos jossakin kunnassa ei aidosti ole ollut tarvetta omaishoidon resurssien lisäämiseen), mutta pääsääntöisesti varat tulisi kohdentaa kuten tarkoitettu.

9. Omaishoitajayhdistysten julkista avustusta tulee lisätä, jotta vapaaehtoispohjaista neuvontaa ja vertaistukea on saatavilla kattavasti koko Suomessa.

Jokseenkin samaa mieltä

On tärkeää, että omaishoitajille on neuvontaa ja tukea saatavilla eri puolilla Suomea. Julkisen tuen lisäksi kannattaisi etsiä keinoja, joilla yrityksiä kannustettaisiin lahjoittamaan entistä enemmän kolmennen sektorin toimijoille ja kantamaan yhteiskuntavastuuta myös tällä tavoin.

10. Suomessa sopimusomaishoitajia on noin 46 000. Pääasiallisessa auttamisvastuussa läheisestään arvioidaan kuitenkin olevan noin 350 000 henkilöä. Valitse kolme tärkeintä seikkaa, jotka tekevät sopimusomaishoidosta houkuttelevampaa.

Annetaan omaishoitajan itse päättää hoivavastuun sitovuudesta.

Taataan omaishoidon tuki kaikille kriteerit täyttäville.

Kevennetään omaishoidon tuen verotusta.

On tärkeää, että omainen voi itse päättää hoivavastuun sitovuudesta, kulloisenkin elämäntilanteensa ja resurssinsa huomioden. Tuen määrälle ja sen myöntämiselle tulisi olla yhtenäiset, asuinpaikasta riippumattomat kriteerit. Palkkiota tulisi tarkastella uudelleen, joko korotuksen tai verotuksen keventämisen kautta.