Eero Reijonen

  • Ikä: 71
  • Kotipaikka: Liperi
  • Puolue: Suomen Keskusta
  • Vaalipiiri: 09 Savo-Karjalan
  • Ehdokkaan kotisivu

Vastaukset

1. Omaisilla on oltava mahdollisuus itse päättää lähimmäisestään ottamasta hoitovastuusta.

Täysin samaa mieltä

Kyllä, jokaisen omaishoitajan kanssa tulisi tehdä kartoitus siitä, millaiset voimavarat hänellä on hoitaa omaistaan.

2. Omaishoidon tuen myöntämisen kriteerien pitää olla yhdenmukaiset koko maassa.

Jokseenkin samaa mieltä

Kriteerien tulisi olla yhtenäiset, koska kunnissa voi olla erilaisia tulkintoja, jotka asettavat omaishoitajat eriarvoiseen asemaan.

3. Omaishoidon tuki tulee myöntää kaikille kriteerit täyttäville omaishoitajille.

Jokseenkin samaa mieltä

Pääsääntöisesti omaishoidon tuki tulisi myöntää kaikille kriteerit täyttäville omaishoitajille.

4. Omaishoidon minimipalkkio tulee nostaa vähintään 650 euroon kuukaudessa.

Jokseenkin samaa mieltä

Hoitopalkkio kannattaa porrastaa edelleen hoidon sitovuuden perusteella, mutta etenkin vaativissa hoitosuhteissa palkkiota tulisi maksaa nykyistä enemmän sekä palkkion verotusta voitaisiin keventää.

5. Omaishoitajan hoitopalkkion verotusta tulee keventää.

Jokseenkin samaa mieltä

Palkkion verotuksen keventämisen mahdollisuutta tulisi selvittää seuraavalla hallituskaudella.

6. Hoidettavan saaman hoidon pitää olla maksutonta omaishoitajan lakisääteisen vapaan aikana.

Täysin samaa mieltä

Koska vapaita on yleensä todella vähän, tulisi kohtuullisuuden nimissä olla näin.

7. Työssäkäyvän sopimusomaishoitajan tulee saada palkallista vapaata hoidettavan sairastuessa äkillisesti.

Täysin samaa mieltä

Tätä asiaa voisi verrata siihen, että työssäkäyvän lapsi sairastuu lyhytaikaisesti ja työntekijä jää palkalliselle sairaslomalle hoitamaan lastaan. Eli kyllä.

8. Omaishoidon tukemiseksi tarkoitetut kuntien valtionosuudet tulee käyttää kokonaan omaishoidon hyväksi.

Täysin samaa mieltä

Rahat ovat suunnattu tähän asiaan, joten ne tulee myös käyttää siihen.

9. Omaishoitajayhdistysten julkista avustusta tulee lisätä, jotta vapaaehtoispohjaista neuvontaa ja vertaistukea on saatavilla kattavasti koko Suomessa.

Jokseenkin samaa mieltä

Tämä on ihan kannatettava ajatus. Vertaistuki auttaa omaishoitaja jaksamaan arjessaan.

10. Suomessa sopimusomaishoitajia on noin 46 000. Pääasiallisessa auttamisvastuussa läheisestään arvioidaan kuitenkin olevan noin 350 000 henkilöä. Valitse kolme tärkeintä seikkaa, jotka tekevät sopimusomaishoidosta houkuttelevampaa.

Laaditaan koko maahan yhdenmukaiset omaishoidon tuen myöntämisen kriteerit.

Tarjotaan omaishoitajan lakisääteisen vapaan aikainen palvelu hoidettavalle maksuttomana.

Mahdollistetaan omaishoitajille palkallinen hoitovapaa vastaavasti kuin alle 10-vuotiaiden lasten vanhemmille.

Näistä kokonaisuuksista pidän näitä kolmea tärkeimpinä kehitettävinä asioina.