Birgitta Johansson

  • Ikä: 0
  • Kotipaikka: Espoo
  • Puolue: Suomen ruotsalainen kansanpuolue
  • Vaalipiiri: 01 Helsingin
  • Ehdokkaan kotisivu

Vastaukset

1. Omaisilla on oltava mahdollisuus itse päättää lähimmäisestään ottamasta hoitovastuusta.

Täysin samaa mieltä

Elämäntilanteet ja hoidettavien tarpeet ovat yksilöllisiä ja muuttuvia. Omaiset tietävät parhaiten omat mahdollisuutensa ja oman jaksamisensa.

2. Omaishoidon tuen myöntämisen kriteerien pitää olla yhdenmukaiset koko maassa.

Täysin samaa mieltä

3. Omaishoidon tuki tulee myöntää kaikille kriteerit täyttäville omaishoitajille.

Täysin samaa mieltä

4. Omaishoidon minimipalkkio tulee nostaa vähintään 650 euroon kuukaudessa.

Jokseenkin samaa mieltä

Tarvittaessa se voisi olla vieläkin suurempi. Tuen määrän tulisi riippua sen tarpeesta, kuten hoitamisen vaikutuksista hoitajan oman työn hoitamiseen ja myös tulotasosta.

5. Omaishoitajan hoitopalkkion verotusta tulee keventää.

Jokseenkin samaa mieltä

Hoitopalkkion ei tulisi vaikuttaa muihin etuuksiin.

6. Hoidettavan saaman hoidon pitää olla maksutonta omaishoitajan lakisääteisen vapaan aikana.

Jokseenkin samaa mieltä

Olisi tärkeää, että omaishoitajat huolehtisivat omasta jaksamisestaan myös vapaiden muodossa. Maksullisuus voi aiheuttaa omasta jaksamisesta tinkimistä.

7. Työssäkäyvän sopimusomaishoitajan tulee saada palkallista vapaata hoidettavan sairastuessa äkillisesti.

Täysin samaa mieltä

Yhtenäiset kriteerit pienten lasten hoitamisen kanssa olisivat perusteltuja.

8. Omaishoidon tukemiseksi tarkoitetut kuntien valtionosuudet tulee käyttää kokonaan omaishoidon hyväksi.

Täysin samaa mieltä

9. Omaishoitajayhdistysten julkista avustusta tulee lisätä, jotta vapaaehtoispohjaista neuvontaa ja vertaistukea on saatavilla kattavasti koko Suomessa.

Täysin samaa mieltä

Olisi myös syytä varmistaa, ettei yhdistysten jäsenten aikaa mene vertaistuen lisäksi sellaisiin tehtäviin, jotka tosiasiassa kuuluisivat julkisen terveydenhuollon palkatun henkilökunnan hoidettaviksi.

10. Suomessa sopimusomaishoitajia on noin 46 000. Pääasiallisessa auttamisvastuussa läheisestään arvioidaan kuitenkin olevan noin 350 000 henkilöä. Valitse kolme tärkeintä seikkaa, jotka tekevät sopimusomaishoidosta houkuttelevampaa.

Annetaan omaishoitajan itse päättää hoivavastuun sitovuudesta.

Laaditaan koko maahan yhdenmukaiset omaishoidon tuen myöntämisen kriteerit.

Taataan omaishoidon tuki kaikille kriteerit täyttäville.