Asta Silvanne

  • Ikä: 41
  • Kotipaikka: Kokkola
  • Puolue: Feministinen puolue
  • Vaalipiiri: 10 Vaasan

Vastaukset

1. Omaisilla on oltava mahdollisuus itse päättää lähimmäisestään ottamasta hoitovastuusta.

Jokseenkin samaa mieltä

Omaisten jaksamista pitää kuitenkin seurata, jotta lähimmäisen hoito on laadukasta.

2. Omaishoidon tuen myöntämisen kriteerien pitää olla yhdenmukaiset koko maassa.

Täysin samaa mieltä

Kansalaisten yhdenvertainen kohtelu myös tässä asiassa on itsestäänselvyys.

3. Omaishoidon tuki tulee myöntää kaikille kriteerit täyttäville omaishoitajille.

Täysin samaa mieltä

4. Omaishoidon minimipalkkio tulee nostaa vähintään 650 euroon kuukaudessa.

Täysin samaa mieltä

Ihmisten hoitaminen kotona on laitoshoitoa inhimillisempää ja myös yhteiskunnalle taloudellisesti edullisempaa. Koti- ja omaishoidon kustannukset tulee suhteuttaa laitoshoidon kustannuksiin. Omaishoitajat tekevät tärkeää työtä, josta tulee maksaa kohtuullinen korvaus.

5. Omaishoitajan hoitopalkkion verotusta tulee keventää.

Jokseenkin eri mieltä

Nostetaan mieluummin palkkiota, kuin lasketaan verotusta.

6. Hoidettavan saaman hoidon pitää olla maksutonta omaishoitajan lakisääteisen vapaan aikana.

Jokseenkin samaa mieltä

7. Työssäkäyvän sopimusomaishoitajan tulee saada palkallista vapaata hoidettavan sairastuessa äkillisesti.

Täysin samaa mieltä

8. Omaishoidon tukemiseksi tarkoitetut kuntien valtionosuudet tulee käyttää kokonaan omaishoidon hyväksi.

Täysin samaa mieltä

9. Omaishoitajayhdistysten julkista avustusta tulee lisätä, jotta vapaaehtoispohjaista neuvontaa ja vertaistukea on saatavilla kattavasti koko Suomessa.

Jokseenkin eri mieltä

Omaishoitajien tulee saada neuvoa ja vertaistukea kuntien vastuulla olevan tahon kautta.

10. Suomessa sopimusomaishoitajia on noin 46 000. Pääasiallisessa auttamisvastuussa läheisestään arvioidaan kuitenkin olevan noin 350 000 henkilöä. Valitse kolme tärkeintä seikkaa, jotka tekevät sopimusomaishoidosta houkuttelevampaa.

Laaditaan koko maahan yhdenmukaiset omaishoidon tuen myöntämisen kriteerit.

Taataan omaishoidon tuki kaikille kriteerit täyttäville.

Korotetaan omaishoitajan palkkion minimisummaa.