Arttu Pöyhönen

  • Ikä: 32
  • Kotipaikka: Siilinjärvi
  • Puolue: Kansallinen Kokoomus
  • Vaalipiiri: 09 Savo-Karjalan
  • Ehdokkaan kotisivu

Vastaukset

1. Omaisilla on oltava mahdollisuus itse päättää lähimmäisestään ottamasta hoitovastuusta.

Täysin samaa mieltä

Ketään ei voida pakottaa raskaaseen hoitovastuuseen.

2. Omaishoidon tuen myöntämisen kriteerien pitää olla yhdenmukaiset koko maassa.

Täysin samaa mieltä

Käsitykseni mukaan kriteerit vaihtelevat melko paljonkin eri puolilla maata.

3. Omaishoidon tuki tulee myöntää kaikille kriteerit täyttäville omaishoitajille.

Täysin samaa mieltä

Omaishoito on arvokasta työtä. Toisaalta ovatko nykyisin kriteerit liian tiukat paikoin?

4. Omaishoidon minimipalkkio tulee nostaa vähintään 650 euroon kuukaudessa.

Jokseenkin samaa mieltä

Omaishoito on arvokasta työtä. Nykyinen 400€ taso on kipurajalla, mutta toki asia ei ole aivan yksinkertainen, kokonaistalouden tilanne ratkaisee. Kyseisenlaisen noston kustannusvaikutus on ehkäpä liian suuri.

5. Omaishoitajan hoitopalkkion verotusta tulee keventää.

Täysin samaa mieltä

Palkkio on lähtökohtaisesti huono veron kohde.

6. Hoidettavan saaman hoidon pitää olla maksutonta omaishoitajan lakisääteisen vapaan aikana.

Jokseenkin samaa mieltä

Hoitovuorokausimaksu on nimellinen maksu, tuo voitaisiin mielestäni poistaa.

7. Työssäkäyvän sopimusomaishoitajan tulee saada palkallista vapaata hoidettavan sairastuessa äkillisesti.

Jokseenkin samaa mieltä

Hoidettavaa voidaan mielestäni verrata ko. laissa tarkoitettuun huollettavaan. Toki mikä on tämän toimenpiteen kustannusvaikutus?

8. Omaishoidon tukemiseksi tarkoitetut kuntien valtionosuudet tulee käyttää kokonaan omaishoidon hyväksi.

Täysin samaa mieltä

Eikö nimikin jo tuohon velvoita?

9. Omaishoitajayhdistysten julkista avustusta tulee lisätä, jotta vapaaehtoispohjaista neuvontaa ja vertaistukea on saatavilla kattavasti koko Suomessa.

Jokseenkin samaa mieltä

Kolmas sektori on tärkeä toimintaa ohjaava tekijä tällaisessa toiminnassa.

10. Suomessa sopimusomaishoitajia on noin 46 000. Pääasiallisessa auttamisvastuussa läheisestään arvioidaan kuitenkin olevan noin 350 000 henkilöä. Valitse kolme tärkeintä seikkaa, jotka tekevät sopimusomaishoidosta houkuttelevampaa.

Laaditaan koko maahan yhdenmukaiset omaishoidon tuen myöntämisen kriteerit.

Kevennetään omaishoidon tuen verotusta.

Tarjotaan omaishoitajan lakisääteisen vapaan aikainen palvelu hoidettavalle maksuttomana.

Omaishoidon houkuttelevuutta täytyy lisätä kokonaistaloudellisin keinoin, jotta vanhentuvan väestön hoito voidaan turvata.