Armi Rautavuori

  • Ikä: 63
  • Kotipaikka: Joensuu, Eno
  • Puolue: Suomen Sosialidemokraattinen Puolue
  • Vaalipiiri: 09 Savo-Karjalan

Vastaukset

1. Omaisilla on oltava mahdollisuus itse päättää lähimmäisestään ottamasta hoitovastuusta.

Täysin samaa mieltä

Ketään ei voi pakottaa niin vaativaan ja monesti hyvin raskaaseen hoitovastuuseen. Vapaaehtoinen hoiva on parasta laadultaan.

2. Omaishoidon tuen myöntämisen kriteerien pitää olla yhdenmukaiset koko maassa.

Täysin samaa mieltä

Kriteerit tulisi olla samat. Nyt koko maan alueella omaishoidon palkkiot vaihtelevat suuresti. Jopa samassa vaalipiirissä esim. Joensuun ja Kuopion maksamat palkkiot eroavat paljon toisistaan.

3. Omaishoidon tuki tulee myöntää kaikille kriteerit täyttäville omaishoitajille.

Täysin samaa mieltä

Nyt omaishoidon tukea saa 46 000 omaishoitajaa kun kriteerit täyttäviä on n. 60 000. Omaishoidon tuesta maksettava palkkio ei saisi määräytyä asuinpaikan mukaan. Nykykäytäntö on epäoikeudenmukainen ja vaatii pikaista korjausta.

4. Omaishoidon minimipalkkio tulee nostaa vähintään 650 euroon kuukaudessa.

Täysin samaa mieltä

Yksi laitospaikka maksaa vähimmilläänkin 3500€/kk ja enimmillään 9500€/kk. Yhteiskunta säästää paljon omaishoitajien työllä. On epätasa-arvoista kohtelua maksaa eri palkkiot asuinpaikasta riippuen.

5. Omaishoitajan hoitopalkkion verotusta tulee keventää.

Täysin samaa mieltä

Omaishoidontukea pitäisi verottaa kevyemmin, pienimpiä ei lainkaan eikä omaishoidontukea tule ottaa huomioon, kun omaishoitajan sosiaalitukea lasketaan.

6. Hoidettavan saaman hoidon pitää olla maksutonta omaishoitajan lakisääteisen vapaan aikana.

Täysin samaa mieltä

Vapaiden pitäminen mahdollistuu parhaiten silloin, jos se on maksutonta niiltä osin, kun se lakisääteisesti kuuluu jokaiselle omaishoitajalle antaa.

7. Työssäkäyvän sopimusomaishoitajan tulee saada palkallista vapaata hoidettavan sairastuessa äkillisesti.

Jokseenkin samaa mieltä

Hoidettavan äkillinen sairastuminen ei todennäköisesti anna mahdollisuutta saada hänelle ulkopuolista hoitajaa. Olisi myös mietittävä se mahdollisuus, voiko hoidettava omainen saada esim. julkisia palveluita kotiin silloin, kun sairaus jatkuu pidempään.

8. Omaishoidon tukemiseksi tarkoitetut kuntien valtionosuudet tulee käyttää kokonaan omaishoidon hyväksi.

Täysin samaa mieltä

Lähtökohtaisesti valtion myöntämät osuudet tulisi käyttää siihen tarkoitukseen, mihin ne on myönnetty.

9. Omaishoitajayhdistysten julkista avustusta tulee lisätä, jotta vapaaehtoispohjaista neuvontaa ja vertaistukea on saatavilla kattavasti koko Suomessa.

Täysin samaa mieltä

Luulisin, että tukea tarvittaisiin lisää toiminnan järjestämiseen. Vertaistuki on äärettömän tärkeää, samoin neuvonta. Olin itse monta vuotta omaishoitajana ja tiedän, miltä tuntuu, kun vertaistukea ei ole saatavissa.

10. Suomessa sopimusomaishoitajia on noin 46 000. Pääasiallisessa auttamisvastuussa läheisestään arvioidaan kuitenkin olevan noin 350 000 henkilöä. Valitse kolme tärkeintä seikkaa, jotka tekevät sopimusomaishoidosta houkuttelevampaa.

Annetaan omaishoitajan itse päättää hoivavastuun sitovuudesta.

Laaditaan koko maahan yhdenmukaiset omaishoidon tuen myöntämisen kriteerit.

Taataan omaishoidon tuki kaikille kriteerit täyttäville.

Kaikki kohdat ovat tärkeitä, mutta yhdenvertaisuuden vuoksi tulisi koko maassa olla yhtäläiset mahdollisuudet sitoutua omaishoitajaksi ja saada siitä samalla tavalla kohtuullinen korvaus.