Arja Karhuvaara

  • Ikä: 64
  • Kotipaikka: Helsinki
  • Puolue: Kansallinen Kokoomus
  • Vaalipiiri: 01 Helsingin
  • Ehdokkaan kotisivu

Vastaukset

1. Omaisilla on oltava mahdollisuus itse päättää lähimmäisestään ottamasta hoitovastuusta.

Jokseenkin samaa mieltä

Omaishoitajaehdokkaan oma sairaus tai kohtaama painostus voi joskus olla oman tahdon este tai vääristäjä. Siksi tarvittaessa ulkopuolinen arvioija.

2. Omaishoidon tuen myöntämisen kriteerien pitää olla yhdenmukaiset koko maassa.

Täysin samaa mieltä

Kansalaisten yhdenvertaisuus on toteutduttava ja kuntien ei voi antaa päättää tästä asiasta enää.

3. Omaishoidon tuki tulee myöntää kaikille kriteerit täyttäville omaishoitajille.

Jokseenkin samaa mieltä

Kts. 1. Vastaus.

4. Omaishoidon minimipalkkio tulee nostaa vähintään 650 euroon kuukaudessa.

Täysin samaa mieltä

Maksu on oltava korvaus käytetystä ajasta ja verrannollinen julkisen palvelun hintaan.

5. Omaishoitajan hoitopalkkion verotusta tulee keventää.

Jokseenkin samaa mieltä

Kaikkien pienten lisätulojen verotusta on voitava vähentää summan ostovoiman parantamiseksi.

6. Hoidettavan saaman hoidon pitää olla maksutonta omaishoitajan lakisääteisen vapaan aikana.

Jokseenkin samaa mieltä

Ainakin sen tulee olla verotuksessa vähennettävä tulo.

7. Työssäkäyvän sopimusomaishoitajan tulee saada palkallista vapaata hoidettavan sairastuessa äkillisesti.

Täysin samaa mieltä

Koko maahan tulee laatia laki omaisen hoivavapaan sallimisesta vanhempainvapaan ja sairaan lapsen hoitamisen vapaan tapaan. Vapaaseen voidaan säätää vuosittainen hoitajakohtainen enimmäismäärä

8. Omaishoidon tukemiseksi tarkoitetut kuntien valtionosuudet tulee käyttää kokonaan omaishoidon hyväksi.

Täysin samaa mieltä

Tämä raha ei tulisi tulla kunnilta vaan suoraan valtiolta Kelan kautta.

9. Omaishoitajayhdistysten julkista avustusta tulee lisätä, jotta vapaaehtoispohjaista neuvontaa ja vertaistukea on saatavilla kattavasti koko Suomessa.

Jokseenkin samaa mieltä

Omaishoitajayhdistysten toiminta tulisi olla osa sote-keskusten tukitoimintoja ja rahoitusta.

10. Suomessa sopimusomaishoitajia on noin 46 000. Pääasiallisessa auttamisvastuussa läheisestään arvioidaan kuitenkin olevan noin 350 000 henkilöä. Valitse kolme tärkeintä seikkaa, jotka tekevät sopimusomaishoidosta houkuttelevampaa.

Laaditaan koko maahan yhdenmukaiset omaishoidon tuen myöntämisen kriteerit.

Kevennetään omaishoidon tuen verotusta.

Mahdollistetaan omaishoitajille palkallinen hoitovapaa vastaavasti kuin alle 10-vuotiaiden lasten vanhemmille.

Valtakunnallinen Kelan toimesta rahoitettava omaisen hoitovapaatuki yhdenvertaistaisi omaishoitajaien aseman kautta maan.
Se vähentäsi toisten ruuhkavuosien henkistä kuormaa omaisen sairastuessa tai iän myötä haurastuessa. Se antaisi lisäturvaa ja mahdollisuuden kotihoitoon myös haja-asuntoalueilla.