Arja Alho

  • Ikä: 64
  • Kotipaikka: Siuntio
  • Puolue: Suomen Sosialidemokraattinen Puolue
  • Vaalipiiri: 02 Uudenmaan
  • Ehdokkaan kotisivu

Vastaukset

1. Omaisilla on oltava mahdollisuus itse päättää lähimmäisestään ottamasta hoitovastuusta.

Täysin samaa mieltä

Omaishoitajan on aina myös ajateltava omaa jaksamistaan. Siksi tarvitaan myös kunnallisia tukipalveluita ja hoitosuunnitelma on tehtävä yhteisesti.

2. Omaishoidon tuen myöntämisen kriteerien pitää olla yhdenmukaiset koko maassa.

Täysin samaa mieltä

Minimikriteerien pitää olla yhdenmukaiset.

3. Omaishoidon tuki tulee myöntää kaikille kriteerit täyttäville omaishoitajille.

Täysin samaa mieltä

4. Omaishoidon minimipalkkio tulee nostaa vähintään 650 euroon kuukaudessa.

Täysin samaa mieltä

5. Omaishoitajan hoitopalkkion verotusta tulee keventää.

Jokseenkin samaa mieltä

Kyse on enemmän pienituloisten verotuksen keventämisestä yleensä.

6. Hoidettavan saaman hoidon pitää olla maksutonta omaishoitajan lakisääteisen vapaan aikana.

Täysin samaa mieltä

Tämä mahdollistaa lomapäivien pitämisen joskin ongelma monessa kunnassa on, etteivät ne voi taata hoitopaikkaa, joka vastaa hoidettavan omaisen tarpeita.

7. Työssäkäyvän sopimusomaishoitajan tulee saada palkallista vapaata hoidettavan sairastuessa äkillisesti.

Täysin samaa mieltä

Työelämää pitää muistaa kehittää myös omaishoidon tarpeitten mukaan kun väestö ikääntyy.

8. Omaishoidon tukemiseksi tarkoitetut kuntien valtionosuudet tulee käyttää kokonaan omaishoidon hyväksi.

Täysin samaa mieltä

9. Omaishoitajayhdistysten julkista avustusta tulee lisätä, jotta vapaaehtoispohjaista neuvontaa ja vertaistukea on saatavilla kattavasti koko Suomessa.

Jokseenkin samaa mieltä

Kannatan julkisen tuen lisäämistä myös yhdistykselle koska se on luonteeltaan vertaistukea ja siksi tärkeää myös jaksamiselle. Myös kuntien sosiaalityön tuki (ylipäätään sote-tuki) on omaisten jaksamiselle ja hallinnollisten vaatimusten, eri tukien yms. kannalta tärkeää.

10. Suomessa sopimusomaishoitajia on noin 46 000. Pääasiallisessa auttamisvastuussa läheisestään arvioidaan kuitenkin olevan noin 350 000 henkilöä. Valitse kolme tärkeintä seikkaa, jotka tekevät sopimusomaishoidosta houkuttelevampaa.

Annetaan omaishoitajan itse päättää hoivavastuun sitovuudesta.

Laaditaan koko maahan yhdenmukaiset omaishoidon tuen myöntämisen kriteerit.

Tarjotaan omaishoitajan lakisääteisen vapaan aikainen palvelu hoidettavalle maksuttomana.

Minulla on henkilökohtaista kokemusta omaishoitajuudesta. Hoidin pyörätuolissa ollutta äitiäni noin kymmenen vuotta. Kunnalliset vammaispalvelut ml vanhustyö tukivat kotona selviämistä hyvin vaikkakin hoitajat vaihtuivat kaiken aikaa.