Ari Torniainen

  • Ikä: 62
  • Kotipaikka: Lappeenranta
  • Puolue: Suomen Keskusta
  • Vaalipiiri: 08 Kaakkois-Suomen
  • Ehdokkaan kotisivu

Vastaukset

1. Omaisilla on oltava mahdollisuus itse päättää lähimmäisestään ottamasta hoitovastuusta.

Täysin samaa mieltä

Omaishoitajuus on oltava vapaaehtoista ja työelämän pitää joustaa nykyistä paremmin omaishoidon tarpeisiin.

2. Omaishoidon tuen myöntämisen kriteerien pitää olla yhdenmukaiset koko maassa.

Täysin samaa mieltä

Koko Suomessa tulee olla yhdenmukaiset kriteerit. Tällä hetkellä kriteerit voivat vaihdella kunnittain. Nykyisin omaishoitajat ovat eriarvoisessa asemassa asuinpaikasta riippuen. Tuen saaminen ei saa riippua kunnan määrärahojen riittävyydestä.

3. Omaishoidon tuki tulee myöntää kaikille kriteerit täyttäville omaishoitajille.

Täysin samaa mieltä

Omaishoidon tuki ei saa olla riippuvainen omaishoitoon suunnatuista määrärahoista. Omaishoitajat, omaishoito ja sen arvostus tulee vihdoin nostaa oikealle tasolle.

4. Omaishoidon minimipalkkio tulee nostaa vähintään 650 euroon kuukaudessa.

Täysin samaa mieltä

Omaishoito ja sen arvostus on vihdoin nostettava oikealle tasolle. Minimipalkkio tulee olla korkeampikin.

5. Omaishoitajan hoitopalkkion verotusta tulee keventää.

Täysin samaa mieltä

Omaishoitajan hoitopalkki tulee saada verottomaksi.

6. Hoidettavan saaman hoidon pitää olla maksutonta omaishoitajan lakisääteisen vapaan aikana.

Täysin samaa mieltä

Vapaat tukevat myös omaishoitajan jaksamista, siksi omaishoitajan lakisääteisen vapaan aikana hoidon on oltava maksutonta.

7. Työssäkäyvän sopimusomaishoitajan tulee saada palkallista vapaata hoidettavan sairastuessa äkillisesti.

Täysin samaa mieltä

Työelämän pitää joustaa nykyistä paremmin omaishoidon tarpeisiin. Työelämälainsäädäntöä on kehitettävä.

8. Omaishoidon tukemiseksi tarkoitetut kuntien valtionosuudet tulee käyttää kokonaan omaishoidon hyväksi.

Täysin samaa mieltä

Omaishoidon tukemiseksi osoitetut valtionosuudet on käytettävä täysimääräisesti omaishoitoon.

9. Omaishoitajayhdistysten julkista avustusta tulee lisätä, jotta vapaaehtoispohjaista neuvontaa ja vertaistukea on saatavilla kattavasti koko Suomessa.

Täysin samaa mieltä

Neuvontaa ja vertaistukea on oltava saatavissa riittävästi ja kattavasti koko Suomessa.

10. Suomessa sopimusomaishoitajia on noin 46 000. Pääasiallisessa auttamisvastuussa läheisestään arvioidaan kuitenkin olevan noin 350 000 henkilöä. Valitse kolme tärkeintä seikkaa, jotka tekevät sopimusomaishoidosta houkuttelevampaa.

Laaditaan koko maahan yhdenmukaiset omaishoidon tuen myöntämisen kriteerit.

Korotetaan omaishoitajan palkkion minimisummaa.

Kevennetään omaishoidon tuen verotusta.

Kaikki vaihtoehdoista ovat kannatettavia ja niitä on vietävä eteenpäin. Omaishoito ja omaishoitajat ovat vihdoin nostettava oikeaan arvostukseen.