Anu Vehviläinen

  • Ikä: 55
  • Kotipaikka: Joensuu
  • Puolue: Suomen Keskusta
  • Vaalipiiri: 09 Savo-Karjalan
  • Ehdokkaan kotisivu

Vastaukset

1. Omaisilla on oltava mahdollisuus itse päättää lähimmäisestään ottamasta hoitovastuusta.

Täysin samaa mieltä

Julkinen valta ei voi määrätä hoitovastuun sisältöä omaiselle. Omaisen pitää itse voida arvioida oman kuntonsa ja elämäntilanteensa mukaan, miten paljon voi ottaa hoitovastuuta.

2. Omaishoidon tuen myöntämisen kriteerien pitää olla yhdenmukaiset koko maassa.

Täysin samaa mieltä

Yhtenäisiä kriteereitä on yritetty pitkään, mutta siinä ei ole onnistuttu. Suurin ongelma ovat yksittäisten kuntien erot omaishoitajien keskinäisessä asemassa sekä rahallisen tuen että palveluiden osalta. Jo se auttaisi, että maakunnittain olisi samanlaiset kriteerit.

3. Omaishoidon tuki tulee myöntää kaikille kriteerit täyttäville omaishoitajille.

Täysin samaa mieltä

Kyllä näin tulisi tehdä. Kyse on omaishoitajien keskinäisestä tasa-arvosta.

4. Omaishoidon minimipalkkio tulee nostaa vähintään 650 euroon kuukaudessa.

Ei mielipidettä

Tällä hetkellä pienin tuki on vähän vajaa 400 euroa. Ennen kuin nostamme tuen tasoa, olisi tärkeää, että saisimme kaikki ne omaishoitajat mukaan tuen piiriin, joilla kriteerit täyttyvät.

5. Omaishoitajan hoitopalkkion verotusta tulee keventää.

Täysin samaa mieltä

Voi olla vaikeaa saada verottomaksi, mutta asian voisi korjata tekemällä verotukseen erillisen omaishoitajan verovähennyksen.

6. Hoidettavan saaman hoidon pitää olla maksutonta omaishoitajan lakisääteisen vapaan aikana.

Jokseenkin eri mieltä

Ei tarvitse olla kokonaan maksutonta, mutta pitää olla niin kohtuullista hinnaltaan, että hoitaja pystyy vapaat pitämään. Esimerkiksi palvelusetelissä omavastuun tulee olla hyvin matala.

7. Työssäkäyvän sopimusomaishoitajan tulee saada palkallista vapaata hoidettavan sairastuessa äkillisesti.

Täysin samaa mieltä

Meidän tulee kehittää työelämää siten, että omaishoitotilanteissa pystytään nopeasti tulemaan vastaan heikentämättä hoitajan työsuhdetta. On muistettava miten suuren panoksen työssäkäyvät sopimusomaishoitajat tekevät oman työnsä rinnalla.

8. Omaishoidon tukemiseksi tarkoitetut kuntien valtionosuudet tulee käyttää kokonaan omaishoidon hyväksi.

Täysin samaa mieltä

Fiksu kunta käyttääkin omaishoitoon tarkoitetut valtionosuudet kokonaan omaishoidon hyväksi ja laittaa siihen vielä kuntaverollakin keräämänsä rahoitusta.

9. Omaishoitajayhdistysten julkista avustusta tulee lisätä, jotta vapaaehtoispohjaista neuvontaa ja vertaistukea on saatavilla kattavasti koko Suomessa.

Täysin samaa mieltä

Yhdistykset tekevät valtavan tärkeää työtä vertaistuen, neuvonnan ja virkistystoiminnan järjestämiseksi. Yhdistyksien toiminta koko Suomessa on erittäin tärkeää ja niiden kautta myös omaishoitoa tuntemattomat ihmiset saavat tärkeää tietoa omaishoidosta.

10. Suomessa sopimusomaishoitajia on noin 46 000. Pääasiallisessa auttamisvastuussa läheisestään arvioidaan kuitenkin olevan noin 350 000 henkilöä. Valitse kolme tärkeintä seikkaa, jotka tekevät sopimusomaishoidosta houkuttelevampaa.

Laaditaan koko maahan yhdenmukaiset omaishoidon tuen myöntämisen kriteerit.

Taataan omaishoidon tuki kaikille kriteerit täyttäville.

Korotetaan omaishoitajan palkkion minimisummaa.

Kaikki esitetyt kohdat ovat tärkeitä. Kun omaishoidon tarve osana hoidon ja hoivan kokonaisuutta yhä kasvaa, ovat yhtenäiset kriteerit ja rahallinen korvaus yhä tärkeämmässä asemassa. Siksi korostin niitä.