Anu Järveläinen

  • Ikä: 49
  • Kotipaikka: Vantaa
  • Puolue: Vasemmistoliitto
  • Vaalipiiri: 02 Uudenmaan
  • Ehdokkaan kotisivu

Vastaukset

1. Omaisilla on oltava mahdollisuus itse päättää lähimmäisestään ottamasta hoitovastuusta.

Täysin samaa mieltä

Omaisen tulee saada päättää itse, mihin kykenee ja mitä jaksaa. Hoitovastuu on yhteiskunnalla, eikä sitä voida omaiselta tai omaisilta edellyttää. Järjestelmän tulisi toimia joustavasti silloin, kun voimat vähenevät tai loppuvat, tai tilanne muuttuu vaikeammaksi.

2. Omaishoidon tuen myöntämisen kriteerien pitää olla yhdenmukaiset koko maassa.

Täysin samaa mieltä

Omaishoitajien palkkiot ja kriteerit ovat häpeällisen eritasoisia riippuen asuinpaikasta. Kriteerit ja palkkiot pitää saada yhdenmukaisiksi, ja palkkioiden tasoa tulee nostaa.

3. Omaishoidon tuki tulee myöntää kaikille kriteerit täyttäville omaishoitajille.

Jokseenkin samaa mieltä

Omaishoitajalla tulisi aina olla oikeus tukeen. Kunta maksaisi hoidosta jonka omaishoitaja tekee, joten määrärahoille ei ole mitään järkevää perustetta. On täysin kohtuutonta, että määrärahat voivat loppua jo alkuvuodesta, jolloin omaishoitajapäätös siirtyy seuraavan vuoden alkuun

4. Omaishoidon minimipalkkio tulee nostaa vähintään 650 euroon kuukaudessa.

Täysin samaa mieltä

Omaishoitajat tuovat isoja säästöjä kunnille. Kyse on usein ympärivuorokautisesta, raskaasta ja vaativasta hoidosta. Palkkion tulisi mahdollistaa kotona hoitaminen niin pitkään, kuin omaishoitaja katsoo sen mahdolliseksi.

5. Omaishoitajan hoitopalkkion verotusta tulee keventää.

Täysin samaa mieltä

On täysin kohtuutonta, että hoitopalkkiosta maksetaan ansiotuloon rinnastettava vero. Hoitopalkkion ei pitäisi vaikuttaa muiden etuuksien saamiseen.

6. Hoidettavan saaman hoidon pitää olla maksutonta omaishoitajan lakisääteisen vapaan aikana.

Jokseenkin samaa mieltä

7. Työssäkäyvän sopimusomaishoitajan tulee saada palkallista vapaata hoidettavan sairastuessa äkillisesti.

Täysin samaa mieltä

8. Omaishoidon tukemiseksi tarkoitetut kuntien valtionosuudet tulee käyttää kokonaan omaishoidon hyväksi.

Täysin samaa mieltä

9. Omaishoitajayhdistysten julkista avustusta tulee lisätä, jotta vapaaehtoispohjaista neuvontaa ja vertaistukea on saatavilla kattavasti koko Suomessa.

Täysin samaa mieltä

Vertaistuki, yhdistykset ja valmennukset ovat hoitajille usein elintärkeitä. Moni haluaa hoitaa omaisensa kotona niin pitkään kuin mahdollista, ja tuella voi olla jaksamisen suhteen merkittävä vaikutus.

10. Suomessa sopimusomaishoitajia on noin 46 000. Pääasiallisessa auttamisvastuussa läheisestään arvioidaan kuitenkin olevan noin 350 000 henkilöä. Valitse kolme tärkeintä seikkaa, jotka tekevät sopimusomaishoidosta houkuttelevampaa.

Annetaan omaishoitajan itse päättää hoivavastuun sitovuudesta.

Laaditaan koko maahan yhdenmukaiset omaishoidon tuen myöntämisen kriteerit.

Taataan omaishoidon tuki kaikille kriteerit täyttäville.

Omaishoitajaksi hakevat ovat heikossa asemassa ja jäävät helposti yksin. Yhtenäiset kriteerit olisivat oikeudenmukaiset kaikkia kohtaan.