Antti Saarelainen

  • Ikä: 29
  • Kotipaikka: Joensuu
  • Puolue: Vasemmistoliitto
  • Vaalipiiri: 09 Savo-Karjalan
  • Ehdokkaan kotisivu

Vastaukset

1. Omaisilla on oltava mahdollisuus itse päättää lähimmäisestään ottamasta hoitovastuusta.

Jokseenkin samaa mieltä

Ihmistä ei voi pakottaa ottamaan vastuuta toisesta ihmisyksilöstä vastoin hänen tahtoaan. Julkisen vallan on turvattava riittävä hoiva kaikille tarvittaessa laadukkailla hoivapalveluilla.

2. Omaishoidon tuen myöntämisen kriteerien pitää olla yhdenmukaiset koko maassa.

Täysin samaa mieltä

On hämmentävä ajatus jos näin ei ole. Ihmisten tulee olla tasavertaisia heidän asuinpaikastaan riippumatta.

3. Omaishoidon tuki tulee myöntää kaikille kriteerit täyttäville omaishoitajille.

Täysin samaa mieltä

Kuten aikasempaankin kysymykseen: Ihmisten tulee olla yhdenvertaisia oikeuksiltaan ja velvollisuuksiltaan riippumatta asuinpaikasta. Kunnan määrärahojen vähäisyys ei saa asettaa eriarvoiseen asemaan. Omaishoidon tuki olisi siirrettävä valtiolle tai sotealueille tasavertaisen kohtelun varmistamiseksi.

4. Omaishoidon minimipalkkio tulee nostaa vähintään 650 euroon kuukaudessa.

Jokseenkin samaa mieltä

Omaishoidon tukemisen tilanne tulee ratkaista osana isompaa sosiaaliturvan uudistamista ja päätoimisen omaishoitajan palkkio tulee yhdistää perustuloon. Vasemmistoliitto on esittänyt kaikille maksettavan vastikkeettoman perustulon tasoksi 800 euroa kuussa.

5. Omaishoitajan hoitopalkkion verotusta tulee keventää.

Jokseenkin samaa mieltä

Asia on tarkasteltava osana isompaa verotuksen ja sosiaaliturvan uudistamista. Lähtökohtaisesti pienten tulojen verotusta on kevennettävä ja vastavuoroisesti suurituloisten verotusta maltillisesti kiristettävä.

6. Hoidettavan saaman hoidon pitää olla maksutonta omaishoitajan lakisääteisen vapaan aikana.

Ei mielipidettä

Tähän asiaan minulla ei ole rehellisesti sanottuna mielipidettä.

7. Työssäkäyvän sopimusomaishoitajan tulee saada palkallista vapaata hoidettavan sairastuessa äkillisesti.

Täysin samaa mieltä

Omaishoitajien työnteon helpottamiseen on panostettava ja työelämän joustavuutta voidaan lisätä esimerkiksi helpottamalla palkalliselle hoitovapaalle pääsyä.

8. Omaishoidon tukemiseksi tarkoitetut kuntien valtionosuudet tulee käyttää kokonaan omaishoidon hyväksi.

Täysin samaa mieltä

9. Omaishoitajayhdistysten julkista avustusta tulee lisätä, jotta vapaaehtoispohjaista neuvontaa ja vertaistukea on saatavilla kattavasti koko Suomessa.

Täysin samaa mieltä

Omaishoitajayhdistykset ovat tärkeitä kanavia päästä keskustelemaan samassa tilanteessa olevien kanssa ja saada sosiaalista tukea.

10. Suomessa sopimusomaishoitajia on noin 46 000. Pääasiallisessa auttamisvastuussa läheisestään arvioidaan kuitenkin olevan noin 350 000 henkilöä. Valitse kolme tärkeintä seikkaa, jotka tekevät sopimusomaishoidosta houkuttelevampaa.

Annetaan omaishoitajan itse päättää hoivavastuun sitovuudesta.

Laaditaan koko maahan yhdenmukaiset omaishoidon tuen myöntämisen kriteerit.

Taataan omaishoidon tuki kaikille kriteerit täyttäville.