Antti Astikainen

  • Ikä: 41
  • Kotipaikka: Savonlinna
  • Puolue: Vasemmistoliitto
  • Vaalipiiri: 08 Kaakkois-Suomen
  • Ehdokkaan kotisivu

Vastaukset

1. Omaisilla on oltava mahdollisuus itse päättää lähimmäisestään ottamasta hoitovastuusta.

Täysin samaa mieltä

Tämä on oleellista hoitajan jaksamisen kannalta. Olen itsekin omaishoitaja ja tiedän, että jaksaminen vaatii rajan vetämistä kun voimat vähenevät. Lisäksi on tilanteita, ettei omainen voi hoitaa läheistään ja tämä pitää hyväksyä.

2. Omaishoidon tuen myöntämisen kriteerien pitää olla yhdenmukaiset koko maassa.

Täysin samaa mieltä

Tämä on tasa-arvon kannalta tärkeää, koska alueelliset erot korostuvat Suomessa muutenkin. Tuen tulee olla riippumaton asuinpaikasta.

3. Omaishoidon tuki tulee myöntää kaikille kriteerit täyttäville omaishoitajille.

Täysin samaa mieltä

Jos henkilö tekee omaishoitajan tehtäviä, on hänen oltava oikeutettu tukeen mikäli sille on tarve. Kriteeristön tulee olla laaja-alainen ja erilaiset hoidettavat ja elämäntilanteet huomioon-ottava

4. Omaishoidon minimipalkkio tulee nostaa vähintään 650 euroon kuukaudessa.

Täysin samaa mieltä

Tämänhetkinen tukitaso on järkyttävän alhsinen suhteessa työmäärään. Ihmistä tulisi tukea enemmän, koska hän däästää myös yhteiskunnan resursseja.

5. Omaishoitajan hoitopalkkion verotusta tulee keventää.

Jokseenkin samaa mieltä

Olen sitä mieltä, että tuen ollessa nykyistä tasoa on sen verotuksellinen viilaaminen melko tarpeetonta. Sen sijaan nostaisin tuen määrää.

6. Hoidettavan saaman hoidon pitää olla maksutonta omaishoitajan lakisääteisen vapaan aikana.

Täysin samaa mieltä

Omaishoitaja kantaa omaehtoisesti vastuuta lähimmäisestään todella pienellä korvauksella. On vähintäänkin kohtuullista tarjota maksutonta apua vapaan järjestämiseen.

7. Työssäkäyvän sopimusomaishoitajan tulee saada palkallista vapaata hoidettavan sairastuessa äkillisesti.

Jokseenkin samaa mieltä

Tämä on hyvä näkökulma, mutta näen riskinä omaishoitajien syrjimisen työn saannissa jos yrittäjä maksaa vapaan omasta taskustaan. Tässä olisi luultavasti parempi, että kela korvaisi ansionmenetyksen päivätyöstä jos tulee äkillinen sairastapaus.

8. Omaishoidon tukemiseksi tarkoitetut kuntien valtionosuudet tulee käyttää kokonaan omaishoidon hyväksi.

Täysin samaa mieltä

Raha joka on tarkoitettu omaishoitoon, on siihen myös käytettävä. Poliittinen rahanjako myönnetyistä varoista ei sovi. Budjetin tulee noudattaa varojen käyttöä myönnettyyn kohteeseen.

9. Omaishoitajayhdistysten julkista avustusta tulee lisätä, jotta vapaaehtoispohjaista neuvontaa ja vertaistukea on saatavilla kattavasti koko Suomessa.

Täysin samaa mieltä

Omaishoitajan työ voi olla yksinäistä ja kuormittavaa. Monessa hoitotyössä on saatavilla työnohjausta ja tukea mm. ammatillideen osaamiseen ja voimavarojen ylläpitoon. Samaa pitää olla saatavilla omaishoitajille.

10. Suomessa sopimusomaishoitajia on noin 46 000. Pääasiallisessa auttamisvastuussa läheisestään arvioidaan kuitenkin olevan noin 350 000 henkilöä. Valitse kolme tärkeintä seikkaa, jotka tekevät sopimusomaishoidosta houkuttelevampaa.

Annetaan omaishoitajan itse päättää hoivavastuun sitovuudesta.

Taataan omaishoidon tuki kaikille kriteerit täyttäville.

Korotetaan omaishoitajan palkkion minimisummaa.

Houkuttelevuuteen vaikuttaa moni asia, mutta omaishoitajaksi ryhtyminen edellyttää mahdollisuutta vaikuttaa omaan työtaakkaansa ja saada siitä myös riittävä korvaus.