Anton Murola

  • Ikä: 40
  • Kotipaikka: Akaa
  • Puolue: Liberaalipuolue
  • Vaalipiiri: 07 Pirkanmaan
  • Ehdokkaan kotisivu

Vastaukset

1. Omaisilla on oltava mahdollisuus itse päättää lähimmäisestään ottamasta hoitovastuusta.

Täysin samaa mieltä

Asianosaiset tietävät tilanteensa parhaiten. Mikäli omaishoitaja katsoo, että paukut eivät riitä, hänen tulee saada riittävä apu toimeensa tai hoidettava siirtää tehostetumman hoitomuodon piiriin.

2. Omaishoidon tuen myöntämisen kriteerien pitää olla yhdenmukaiset koko maassa.

Täysin samaa mieltä

Tämä on tärkeää pelkästään yhdenvertaisuuden takia. Yhtenäinen käytäntö myös ehkäisee päätösten mielivaltaisuutta, mikäli sellaiseen on riski.

3. Omaishoidon tuki tulee myöntää kaikille kriteerit täyttäville omaishoitajille.

Täysin samaa mieltä

Jos kriteerit täyttävä on halukas ryhtyäkseen toimeen, tämän tulee saada tuki automaattisesti.

4. Omaishoidon minimipalkkio tulee nostaa vähintään 650 euroon kuukaudessa.

Jokseenkin samaa mieltä

En osaa sanoa summan riittävyydestä tai riittämättömyydestä. Oleellista asiassa on yhteiskunnalle koituva säästö ja että omainen voi olla kotonaan mahdollisimman pitkään läheisensä avustamana.

5. Omaishoitajan hoitopalkkion verotusta tulee keventää.

Jokseenkin samaa mieltä

Nähdäkseni tämä voisi olla veroton etuus.

6. Hoidettavan saaman hoidon pitää olla maksutonta omaishoitajan lakisääteisen vapaan aikana.

Jokseenkin eri mieltä

Maksu voi olla saamatta jäävää tukea vastaava summa. Eli loman aikana omaishoitaja on vapaalla toimestaan ja ei saa tukea, koska hoitoakaan ei tapahdu.

7. Työssäkäyvän sopimusomaishoitajan tulee saada palkallista vapaata hoidettavan sairastuessa äkillisesti.

Täysin eri mieltä

Sairastumisen tapauksessa hoito tulee turvata yhteiskunnan toimesta, jotta työnantajalle ei synny haittaa.

8. Omaishoidon tukemiseksi tarkoitetut kuntien valtionosuudet tulee käyttää kokonaan omaishoidon hyväksi.

Täysin samaa mieltä

Korvamerkityt suoritteet tulee käyttää niihin toimiin, joihin ne on tarkoitettu. Tämä koskee kaikkia muitakin tarkoitusperäisiä suoritteita!

9. Omaishoitajayhdistysten julkista avustusta tulee lisätä, jotta vapaaehtoispohjaista neuvontaa ja vertaistukea on saatavilla kattavasti koko Suomessa.

Jokseenkin eri mieltä

Yleistä varainkeruuta tulee helpottaa ja joissain tapauksissa mainitut resurssit voivat olla Viraston tehtäviä asioita.

10. Suomessa sopimusomaishoitajia on noin 46 000. Pääasiallisessa auttamisvastuussa läheisestään arvioidaan kuitenkin olevan noin 350 000 henkilöä. Valitse kolme tärkeintä seikkaa, jotka tekevät sopimusomaishoidosta houkuttelevampaa.

Annetaan omaishoitajan itse päättää hoivavastuun sitovuudesta.

Laaditaan koko maahan yhdenmukaiset omaishoidon tuen myöntämisen kriteerit.

Varmistetaan, että kunnille myönnetyt omaishoidon tukemiseen tarkoitetut valtion lisämäärärahat käytetään kokonaisuudessaan omaishoidon tukemiseen.

Ensimmäinen luo joustavuutta, toinen yhdenmukaistaa käytännöt ja estää mahdolliset mielipuoliset päätökset ja kolmas takaa, että tehtävään varatut rahat päätyvät käyttötarkoitukseen.