Anni Teerikangas

  • Ikä: 36
  • Kotipaikka: Pietarsaari
  • Puolue: Vihreä liitto
  • Vaalipiiri: 10 Vaasan
  • Ehdokkaan kotisivu

Vastaukset

1. Omaisilla on oltava mahdollisuus itse päättää lähimmäisestään ottamasta hoitovastuusta.

Jokseenkin samaa mieltä

Yleisesti ottaen on tärkeää että omaiset saavat itsenäisesti päättää lähimmäisestään ottamasta hoitovastuusta. Ketään ei saa pakottaa mihinkään. Ammattilaisilla on kuitenkin oltava mahdollisuus puuttua peliin silloin kun omainen ei kykene itse arvioimaan omaa hoitokykyään realistisesti.

2. Omaishoidon tuen myöntämisen kriteerien pitää olla yhdenmukaiset koko maassa.

Täysin samaa mieltä

Ihmisten oikeudenmukainen kohtelu on äärimmäisen tärkeää tässäkin asiassa.

3. Omaishoidon tuki tulee myöntää kaikille kriteerit täyttäville omaishoitajille.

Täysin samaa mieltä

Tässäkin täytyy olla oikeudenmukainen. Omaishoito ei saa olla säästön paikka.

4. Omaishoidon minimipalkkio tulee nostaa vähintään 650 euroon kuukaudessa.

Täysin samaa mieltä

Palkkion täytyy olla tarpeeksi suuri että se houkuttelee ja kannustaa omaishoitoon.

5. Omaishoitajan hoitopalkkion verotusta tulee keventää.

Ei mielipidettä

En tiedä onko tarpeellista sekä nostaa palkkiota että keventää palkkion verotusta, jos lopputulema on sama. Verotuloja tarvitaan aina kuitenkin yhteiskunnan pyörittämiseen, joten valitsisin keinoista mielummin palkkion korottamisen.

6. Hoidettavan saaman hoidon pitää olla maksutonta omaishoitajan lakisääteisen vapaan aikana.

Täysin samaa mieltä

Jos ”loma” on lakiaääteinen, tulee se turvata laissa tarjoamalla siihen myös rahoitus.

7. Työssäkäyvän sopimusomaishoitajan tulee saada palkallista vapaata hoidettavan sairastuessa äkillisesti.

Jokseenkin samaa mieltä

Niin kauan kun se korvataan myös työnantajalle.

8. Omaishoidon tukemiseksi tarkoitetut kuntien valtionosuudet tulee käyttää kokonaan omaishoidon hyväksi.

Täysin samaa mieltä

Tämä olisi ideaalia.

9. Omaishoitajayhdistysten julkista avustusta tulee lisätä, jotta vapaaehtoispohjaista neuvontaa ja vertaistukea on saatavilla kattavasti koko Suomessa.

Täysin samaa mieltä

Vertaistuki on kaikelle inhimilliselle hoivatyölle ensiarvoisen tärkeää, ja erityisen tärkeää se olisi omaishoitajille.

10. Suomessa sopimusomaishoitajia on noin 46 000. Pääasiallisessa auttamisvastuussa läheisestään arvioidaan kuitenkin olevan noin 350 000 henkilöä. Valitse kolme tärkeintä seikkaa, jotka tekevät sopimusomaishoidosta houkuttelevampaa.

Annetaan omaishoitajan itse päättää hoivavastuun sitovuudesta.

Taataan omaishoidon tuki kaikille kriteerit täyttäville.

Lisätään omaishoitajayhdistysten julkista toiminta-avustusta ja edistetään näin vertaistuen saatavuutta.