Anni Rolig

  • Ikä: 29
  • Kotipaikka: Helsinki
  • Puolue: Feministinen puolue
  • Vaalipiiri: 02 Uudenmaan

Vastaukset

1. Omaisilla on oltava mahdollisuus itse päättää lähimmäisestään ottamasta hoitovastuusta.

Täysin samaa mieltä

Julkisen puolen tulee turvata jokaisen oikeus riittäviin sosiaali- ja terveyspalveluihin. Julkisen vallan vastuuta ei saa valuttaa neljännelle sektorille eli perheelle, ystäville jne.

2. Omaishoidon tuen myöntämisen kriteerien pitää olla yhdenmukaiset koko maassa.

Täysin samaa mieltä

Nykytilanne ei ole tasa-arvoinen eikä yhdenvertainen, joten kunnilla tulee olla yhtenäiset kriteerit tuen myöntämiselle.

3. Omaishoidon tuki tulee myöntää kaikille kriteerit täyttäville omaishoitajille.

Täysin samaa mieltä

Nykytilanne on vastoin tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta, joten jokaiselle kriteerit täyttävälle on myönnettävä omaishoidon tuki.

4. Omaishoidon minimipalkkio tulee nostaa vähintään 650 euroon kuukaudessa.

Täysin samaa mieltä

Hoitopalkkiota täytyy ehdottomasti nostaa ja määritellä uudelleen. Palkkio, joka verotetaan työtulona, ei mielestäni ole oikein. Arvokkaasta työstä tulee maksaa kunnon korvaus.

5. Omaishoitajan hoitopalkkion verotusta tulee keventää.

Jokseenkin samaa mieltä

Mielestäni nimitys hoitopalkkio ei tällöin ole oikea, jos sitä verotetaan työtulona. Jos sitä verotetaan työtulona, hoitopalkkion suuruus tulee vastata työnvaativuutta.

6. Hoidettavan saaman hoidon pitää olla maksutonta omaishoitajan lakisääteisen vapaan aikana.

Täysin samaa mieltä

Ei ole oikein, jos omaishoitaja joutuu pohtimaan oman vapaan pitämistä sen aiheuttamien kustannusten kautta. Lakisääteisten vapaiden pitäminen ei saa aiheuttaa kuluja.

7. Työssäkäyvän sopimusomaishoitajan tulee saada palkallista vapaata hoidettavan sairastuessa äkillisesti.

Jokseenkin samaa mieltä

8. Omaishoidon tukemiseksi tarkoitetut kuntien valtionosuudet tulee käyttää kokonaan omaishoidon hyväksi.

Täysin samaa mieltä

Omaishoidon tukemiseen tarkoitetut valtionosuudet tulee käyttää kaikki omaishoidon hyväksi.

9. Omaishoitajayhdistysten julkista avustusta tulee lisätä, jotta vapaaehtoispohjaista neuvontaa ja vertaistukea on saatavilla kattavasti koko Suomessa.

Jokseenkin eri mieltä

Netissä toimivat ryhmät ja neuvonta on kustannustehokasta ja saavutettavaa eri puolilta Suomea.

10. Suomessa sopimusomaishoitajia on noin 46 000. Pääasiallisessa auttamisvastuussa läheisestään arvioidaan kuitenkin olevan noin 350 000 henkilöä. Valitse kolme tärkeintä seikkaa, jotka tekevät sopimusomaishoidosta houkuttelevampaa.

Annetaan omaishoitajan itse päättää hoivavastuun sitovuudesta.

Korotetaan omaishoitajan palkkion minimisummaa.

Tarjotaan omaishoitajan lakisääteisen vapaan aikainen palvelu hoidettavalle maksuttomana.

Pohdin vastauksia omasta näkökulmasta, että mitkä asiat minua houkuttaisi ryhtymään läheiselle sopimusomaishoitajaksi.