Anneli Lehtonen

  • Ikä: 65
  • Kotipaikka: Nokia
  • Puolue: Vasemmistoliitto
  • Vaalipiiri: 07 Pirkanmaan
  • Ehdokkaan kotisivu

Vastaukset

1. Omaisilla on oltava mahdollisuus itse päättää lähimmäisestään ottamasta hoitovastuusta.

Täysin samaa mieltä

Juridista vastuuta ei ole toisen täysi-ikäisen hoitamisesta. Omaisen oma kunto voi olla esteenä.

2. Omaishoidon tuen myöntämisen kriteerien pitää olla yhdenmukaiset koko maassa.

Täysin samaa mieltä

Lakia pitää muuttaa.

3. Omaishoidon tuki tulee myöntää kaikille kriteerit täyttäville omaishoitajille.

Täysin samaa mieltä

Omaishoitajalla pitää ollla subjektiivinen oikeus tukeen. Se ei voi olla kiinni kunnan määrärahojen riittävyydestä.

4. Omaishoidon minimipalkkio tulee nostaa vähintään 650 euroon kuukaudessa.

Täysin samaa mieltä

Omaishoidon piirissä olevista runsas neljännes olisi hoidettu intensiivisessä kotihoidossa ja runsas neljännes tehostetussa palveluasumisessa, jos he eivät olisi omaishoidossa. Omaishoito on yhteiskunnalle todella edullista verrattuna laitoshoitoon.

5. Omaishoitajan hoitopalkkion verotusta tulee keventää.

Täysin samaa mieltä

Hoitopalkkio otetaan huomioon muita etuuksia myönnettäessä, joten hoitopalkkio voi pienentää esimerkiksi opintotukea ja työmarkkinatukea.

6. Hoidettavan saaman hoidon pitää olla maksutonta omaishoitajan lakisääteisen vapaan aikana.

Täysin samaa mieltä

7. Työssäkäyvän sopimusomaishoitajan tulee saada palkallista vapaata hoidettavan sairastuessa äkillisesti.

Täysin samaa mieltä

Alle 10-vuotiaan lapsen sairastuessa äkillisesti työntekijällä on oikeus saada lapsen hoidon järjestämiseksi tai lapsen hoitamiseksi tilapäistä hoitovapaata enintään neljä työpäivää kerrallaan. 10 vuotta täyttäneen hoidettavan omaishoitajalla pitää olla vastaavaa oikeus..

8. Omaishoidon tukemiseksi tarkoitetut kuntien valtionosuudet tulee käyttää kokonaan omaishoidon hyväksi.

Täysin samaa mieltä

Yli 50 kuntaa ilmoitti, että valtion myöntämä lisämääräraha ei ole ohjautunut omaishoitoon. Valtonosuudet pitää käyttää omaishoitoon.

9. Omaishoitajayhdistysten julkista avustusta tulee lisätä, jotta vapaaehtoispohjaista neuvontaa ja vertaistukea on saatavilla kattavasti koko Suomessa.

Täysin samaa mieltä

Omaishoitajaliiton paikallisyhdistykset tuottavat yhdessä liiton kanssa ainutlaatuista ja monipuolista vapaaehtoispohjaista tukea, jota muut organisaatiot eivät voi korvata.

10. Suomessa sopimusomaishoitajia on noin 46 000. Pääasiallisessa auttamisvastuussa läheisestään arvioidaan kuitenkin olevan noin 350 000 henkilöä. Valitse kolme tärkeintä seikkaa, jotka tekevät sopimusomaishoidosta houkuttelevampaa.

Korotetaan omaishoitajan palkkion minimisummaa.

Kevennetään omaishoidon tuen verotusta.

Mahdollistetaan omaishoitajille palkallinen hoitovapaa vastaavasti kuin alle 10-vuotiaiden lasten vanhemmille.

Kunnon korvaus tärkeästä ja yhteiskunnalle edullisesta työstä ja omaishoitajien jaksamisesta huolehtiminen.