Anneli Kiljunen

  • Ikä: 61
  • Kotipaikka: Lappeenranta
  • Puolue: Suomen Sosialidemokraattinen Puolue
  • Vaalipiiri: 08 Kaakkois-Suomen

Vastaukset

1. Omaisilla on oltava mahdollisuus itse päättää lähimmäisestään ottamasta hoitovastuusta.

Jokseenkin samaa mieltä

Läheisen hoitaminen tai omaishoitajuus on oltava lähtökohtaisesti aina vapaaehtoista. Tämä ei ole aina mahdollista esim. puolison tai lasten kohdalla. Omaishoitomahdollisuutta tukevat riittävät tukipalvelut ja perheen taloudellinen tilanne ja tarvittava taloudellinen tuki esim. omaishoitotukipalkkio.

2. Omaishoidon tuen myöntämisen kriteerien pitää olla yhdenmukaiset koko maassa.

Täysin samaa mieltä

Tällä hetkellä kukin kunta voi itse päättää omaishoidon kriteereistä ja muuttaa niitä vielä kesken vuotta. Ongelmana on omaishoidon määrärahasidonnaisuus ja heikko lainsäädäntö. Omaishoitajat ovat tällä hetkellä lainsuojattomia, jonka takia omaishoitajien oikeussuojaa on vahvistettava.

3. Omaishoidon tuki tulee myöntää kaikille kriteerit täyttäville omaishoitajille.

Täysin samaa mieltä

Omaishoito ei saa olla riippuvainen omaishoitoon kohdistetuista määrärahoista, vaan lähtökohtana täytyy aina olla omaishoidon tarve ja omaishoitajan ja hoidettavan yhteinen tahto omaishoitosopimuksesta, joka sisältää riittävät tukipalvelut ja omaishoidon palkkion.

4. Omaishoidon minimipalkkio tulee nostaa vähintään 650 euroon kuukaudessa.

Täysin samaa mieltä

Kyse on kuitenkin minimitasosta, jonka takia omaishoidon palkkion tulee perustua paremmin hoidettavan hoidon vaativuuteen ja sitovuuteen. Lapsiperheiden osalta jos vanhempi joutuu jäämään kotiin hoitamaan esim. vammaista lastaan, eikä ole muuta tuloa, tukipalkkio tulee olla korkeampi.

5. Omaishoitajan hoitopalkkion verotusta tulee keventää.

Täysin samaa mieltä

Palkkion verotuksen tulee sisältää ainoastaan pakolliset verot, vastaavasti kuin opintoraha. Tuolloin verotuksen taso olisi noin 10prosenttia.Omaishoito tulee nähdä työnä ja hoitomuotona, jonka takia siitä maksetaan veroa.

6. Hoidettavan saaman hoidon pitää olla maksutonta omaishoitajan lakisääteisen vapaan aikana.

Täysin samaa mieltä

Vapaa tukee omaishoitajan jaksamista. On ristiriitaista, jotta omaishoitaja voi pitää vapaapäivänsä, hoidettava tai omaishoitaja joutuu maksamaan siitä. Toinen vaihtoehto on, että maksu kerryttää aina maksukattoa.

7. Työssäkäyvän sopimusomaishoitajan tulee saada palkallista vapaata hoidettavan sairastuessa äkillisesti.

Täysin samaa mieltä

Työelämälainsäädäntöä tulee kehittää siihen suuntaan, että se tukee omaishoitajien mahdollisuutta olla työssä. Me tarvitsemme selkeät säädökset omaishoitoperheille äkillisiin tilanteisiin mm. lääkärissä käyntiin, lyhennettyyn työviikkoon ja palkalliseen vapaaseen hoidettavan sairastuessa jne.

8. Omaishoidon tukemiseksi tarkoitetut kuntien valtionosuudet tulee käyttää kokonaan omaishoidon hyväksi.

Täysin samaa mieltä

Omaishoidontuki menee tällä hetkellä kuntien yhteiseen kassaan ja kukin kunta voi itse määrittää kuinka paljon laittaa rahaa omaishoitoon. Jatkossa kuntien tulisi tehdä selvitykset siitä, kuinka määräraha on käytetty omaishoitoon ja sen parantamiseen.

9. Omaishoitajayhdistysten julkista avustusta tulee lisätä, jotta vapaaehtoispohjaista neuvontaa ja vertaistukea on saatavilla kattavasti koko Suomessa.

Jokseenkin samaa mieltä

Omaishoitojärjestöt ovat saaneet kohtuullisen hyvin stean tukea. Me emme selviä ilman omaishoitajia, emmekä järjestöjen tekemää hyvää vapaaehtois- neuvonta-, ohjaus- ja vertaistukityötä. Sitä tulee tukea ja kehittää edelleen yhteistyössä alueen hyvinvointikeskusten kanssa.

10. Suomessa sopimusomaishoitajia on noin 46 000. Pääasiallisessa auttamisvastuussa läheisestään arvioidaan kuitenkin olevan noin 350 000 henkilöä. Valitse kolme tärkeintä seikkaa, jotka tekevät sopimusomaishoidosta houkuttelevampaa.

Laaditaan koko maahan yhdenmukaiset omaishoidon tuen myöntämisen kriteerit.

Korotetaan omaishoitajan palkkion minimisummaa.

Kevennetään omaishoidon tuen verotusta.

Em:t kaikki esitykset olivat kannatettavia, joita tulee parantaa tulevilla hallituskausilla. Meidän on päivitettävä kansallinen omaishoito-ohjelma ja vahvistettava omaishoitajien juridista asemaa, lapsiperheille tulee laatia oma kansallinen ohjelma, joka tukee mm. vanhempien työssäkäyntiä ja toimeentuloa.