Anne Ruuskanen

  • Ikä: 58
  • Kotipaikka: Kuopio
  • Puolue: Suomen Kommunistinen Puolue
  • Vaalipiiri: 09 Savo-Karjalan
  • Ehdokkaan kotisivu

Vastaukset

1. Omaisilla on oltava mahdollisuus itse päättää lähimmäisestään ottamasta hoitovastuusta.

Täysin samaa mieltä

Omaiset tunnistavat parhaiten läheisensä toiveet ja tarpeet, sekä oman jaksamisensa ja voimavaransa.Heillä on myös aito välittäminen ja tahto olla läheisensä elämässä

2. Omaishoidon tuen myöntämisen kriteerien pitää olla yhdenmukaiset koko maassa.

Täysin samaa mieltä

Asuinpaikka ei saa olla kriteerinä hoidon määrälle tai laadulle, vaan yksilölliset tarpeet on kyettävä aina huomioimaan kaikkialla maassamme

3. Omaishoidon tuki tulee myöntää kaikille kriteerit täyttäville omaishoitajille.

Täysin samaa mieltä

Kriteereitä on myös parannettava siten, että omaisten ja avun/hoivan tarvitsijan tilanne arvioidaan myös heidän kokemanaan yksilöllisesti, eli kriteereiden on kyettävä tunnistamaan erilaiset olosuhteet

4. Omaishoidon minimipalkkio tulee nostaa vähintään 650 euroon kuukaudessa.

Täysin samaa mieltä

Summan vähimmäismäärää on tuostakin nostettava, että se mahdollistaa päivittäisen huolenpidon tarvittaessa ja niin valittaessa täysaikaisesti. SKP:n perusturva 1200e/kk on tässäkin lähtökohtaisesti riittävä ja tilanteen vaatimusten mukainen

5. Omaishoitajan hoitopalkkion verotusta tulee keventää.

Täysin samaa mieltä

SKP:n perusturva aloite poistaa verottomana ja vastikkeettomana tämän pohdinnan tarpeen https://www.skp.fi/perusturva1200perustelu

6. Hoidettavan saaman hoidon pitää olla maksutonta omaishoitajan lakisääteisen vapaan aikana.

Täysin samaa mieltä

Omaishoitajan oikeus vapaa aikaan ja omaisen hoidon tarve ei saa olla sidottu maksukykyyn. Henkiselle jaksamiselle on tärkeätä ettei kenenkään tarvitse huolehtia varojen riittävyydestä tarvitessaan oikeutettua ja jaksamisen kannalta välttämätöntä lepotaukoa

7. Työssäkäyvän sopimusomaishoitajan tulee saada palkallista vapaata hoidettavan sairastuessa äkillisesti.

Täysin samaa mieltä

Omaisen sairastuminen ei saa rasittaa perheen taloutta, eikä tuottaa sen paremmin taloudellista tai muutakaan ylimääräistä huolta sairastumisen aiheuttaman huolen lisäksi

8. Omaishoidon tukemiseksi tarkoitetut kuntien valtionosuudet tulee käyttää kokonaan omaishoidon hyväksi.

Täysin samaa mieltä

Omaishoidon valtionosuudet ovat itsestään selvyytenä käytettävä siihen mihin ne on perustellusti tarkoitettu!

9. Omaishoitajayhdistysten julkista avustusta tulee lisätä, jotta vapaaehtoispohjaista neuvontaa ja vertaistukea on saatavilla kattavasti koko Suomessa.

Täysin samaa mieltä

Omaishoitoon kuuluvia puutteita ja realiteetteja ole vieläkään selvitetty ja tiedon ja vertaistuen tarve on edelleen suuri. Tätä kautta voidaan koota myös tärkeää tietämystä jota tulee hyödyntää käytännön toimia järjestettäessä valtion ja kuntien tasolla

10. Suomessa sopimusomaishoitajia on noin 46 000. Pääasiallisessa auttamisvastuussa läheisestään arvioidaan kuitenkin olevan noin 350 000 henkilöä. Valitse kolme tärkeintä seikkaa, jotka tekevät sopimusomaishoidosta houkuttelevampaa.

Taataan omaishoidon tuki kaikille kriteerit täyttäville.

Korotetaan omaishoitajan palkkion minimisummaa.

Mahdollistetaan omaishoitajille palkallinen hoitovapaa vastaavasti kuin alle 10-vuotiaiden lasten vanhemmille.

Varallisuus, tai asuinpaikka eivät saa olla esteenä hoitaa ja huoltaa läheistään