Anne-Mari Jussila

  • Ikä: 41
  • Kotipaikka: Tampere
  • Puolue: Kansallinen Kokoomus
  • Vaalipiiri: 07 Pirkanmaan
  • Ehdokkaan kotisivu

Vastaukset

1. Omaisilla on oltava mahdollisuus itse päättää lähimmäisestään ottamasta hoitovastuusta.

Täysin samaa mieltä

Jokaisen omaisen tulisi ottaa vastuuta läheisimmistään parhaan kykynsä ja mahdollisuuksiensa mukaan ammattilaisten kanssa käytävien hoitoneuvottelujen jälkeen. Vastuunkantoa Suomessa kaivataan kaikilla eri yhteiskunnan tasoilla. Yksilöillä on valtava merkitys.

2. Omaishoidon tuen myöntämisen kriteerien pitää olla yhdenmukaiset koko maassa.

Täysin samaa mieltä

3. Omaishoidon tuki tulee myöntää kaikille kriteerit täyttäville omaishoitajille.

Täysin samaa mieltä

Tuntuu hyvin oudolta, että loppuvuodesta sairastuville tai apua tarvitseville henkilöille sanotaan, että valitettavasti määrärahamme ovat loppuneet. Tämä käytäntö tulisi muuttaa, myös kotikunnassani Tampereella.

4. Omaishoidon minimipalkkio tulee nostaa vähintään 650 euroon kuukaudessa.

Jokseenkin samaa mieltä

Omaishoitajien työn merkitys yhteiskunnalle on valtava ja se kasvaa vielä tulevaisuudessa. Minimipalkkion määrää tulisi tarkastella uudelleen. Palkkion suuruuden lisäksi esim. sen verotusta voidaan tarkastella uudestaan korvauksen parantamiseksi. Asiassa tulisi tehdä laajempi kokonaisuudistus Suomen yhä ikääntyessä.

5. Omaishoitajan hoitopalkkion verotusta tulee keventää.

Jokseenkin samaa mieltä

Verotuksen tarkastaminen on osa omaishoidon kokonaisuudistusta. Palkkion bruttomääräää ja verotuksen kevennystä tulee tarkastella rinnakkain.

6. Hoidettavan saaman hoidon pitää olla maksutonta omaishoitajan lakisääteisen vapaan aikana.

Jokseenkin eri mieltä

Kannatan maltillista omavastuuta palveluissa. Haasteena on tällä hetkellä enmmänkin omaishoitajien lakisääteisten vapaiden pitämättömyys lähimmäisenrakkaudesta, ei haluta laittaa hoidettavaa vieraaseen paikkaan.

7. Työssäkäyvän sopimusomaishoitajan tulee saada palkallista vapaata hoidettavan sairastuessa äkillisesti.

Täysin samaa mieltä

Kannatan työntekijän lakisääteistä oikeutta saada tuettua läheisen hoito- tai hoivavapaata.

8. Omaishoidon tukemiseksi tarkoitetut kuntien valtionosuudet tulee käyttää kokonaan omaishoidon hyväksi.

Täysin samaa mieltä

Syitä tälle väärälle valtionosuuksien ohjautumiselle tulee selvittää vielä tarkemmin kuntakohtaisesti ja puuttua mahdollisiin epäkohtiin kuntatasolla.

9. Omaishoitajayhdistysten julkista avustusta tulee lisätä, jotta vapaaehtoispohjaista neuvontaa ja vertaistukea on saatavilla kattavasti koko Suomessa.

Jokseenkin eri mieltä

Pelkällä avustusten lisäämisellä ei taata lisää neuvontaa ja vertaistukea. Tarvitsemme enemmän valtakunnallista yhteistyötä ja laajempaa useiden eri toimijoiden vuoropuhelua. Kaikkien alueyhdistysten ei tarvitse keksiä omia tapoja toimia, vaan jaetaan olemassa olevia toimintamalleja.

10. Suomessa sopimusomaishoitajia on noin 46 000. Pääasiallisessa auttamisvastuussa läheisestään arvioidaan kuitenkin olevan noin 350 000 henkilöä. Valitse kolme tärkeintä seikkaa, jotka tekevät sopimusomaishoidosta houkuttelevampaa.

Korotetaan omaishoitajan palkkion minimisummaa.

Kevennetään omaishoidon tuen verotusta.

Mahdollistetaan omaishoitajille palkallinen hoitovapaa vastaavasti kuin alle 10-vuotiaiden lasten vanhemmille.