Anna Vuorjoki

  • Ikä: 42
  • Kotipaikka: Helsinki
  • Puolue: Vasemmistoliitto
  • Vaalipiiri: 01 Helsingin
  • Ehdokkaan kotisivu

Vastaukset

1. Omaisilla on oltava mahdollisuus itse päättää lähimmäisestään ottamasta hoitovastuusta.

Täysin samaa mieltä

Ketään ei saa painostaa omaishoitajaksi, ja tarjolla pitää olla muita vaihtoehtoja hoidon järjestämiseksi. Vastentahtoinen omaishoitajuus voi johtaa uupumiseen eikä ole hoidettavankaan kannalta hyvä ratkaisu. On tärkeää kuulla myös sitä, joka hoitoa tarvitsee.

2. Omaishoidon tuen myöntämisen kriteerien pitää olla yhdenmukaiset koko maassa.

Täysin samaa mieltä

Kriteereillä pitää turvata omaishoitajien yhdenvertainen oikeus tukeen.

3. Omaishoidon tuki tulee myöntää kaikille kriteerit täyttäville omaishoitajille.

Täysin samaa mieltä

Kuntien tai maakuntien mahdollisuus evätä omaishoidon tuki vetoamalla määrärahoihin tulee poistaa.

4. Omaishoidon minimipalkkio tulee nostaa vähintään 650 euroon kuukaudessa.

Jokseenkin samaa mieltä

Hoitopalkkion pitää olla suhteessa työn sitovuuteen. Esimerkiksi omaishoitajalle, joka ei hoidon sitovuuden vuoksi voi käydä säännöllisessä kokopäivätyössä, on muutaman sadan euron korvaus varsin pieni.

5. Omaishoitajan hoitopalkkion verotusta tulee keventää.

Täysin samaa mieltä

Verotusta tulisi keventää esimerkiksi kehittämällä verovähennysjärjestelmää.

6. Hoidettavan saaman hoidon pitää olla maksutonta omaishoitajan lakisääteisen vapaan aikana.

Jokseenkin samaa mieltä

Nykyisen lain mukaisella asiakasmaksulla on vain vähän merkitystä kunnille, mutta perheelle se voi olla merkittävä.

7. Työssäkäyvän sopimusomaishoitajan tulee saada palkallista vapaata hoidettavan sairastuessa äkillisesti.

Täysin samaa mieltä

Tässä tulisi noudattaa samoja sopimuksia kuin työpaikoilla on sellaisia tilanteita varten, joissa työntekijän pieni lapsi sairastuu äkillisesti.

8. Omaishoidon tukemiseksi tarkoitetut kuntien valtionosuudet tulee käyttää kokonaan omaishoidon hyväksi.

Täysin samaa mieltä

9. Omaishoitajayhdistysten julkista avustusta tulee lisätä, jotta vapaaehtoispohjaista neuvontaa ja vertaistukea on saatavilla kattavasti koko Suomessa.

Jokseenkin samaa mieltä

Kolmannelta sektorilta löytyy vahvaa asiantuntemusta tarvittavan tuen järjestämiseksi omaishoitajille. Se ei tietenkään saa tarkoittaa, että kuntien velvoitteita (vapaapäivät, omaisten etuudet, palvelut) siirretään yhdistyksille.

10. Suomessa sopimusomaishoitajia on noin 46 000. Pääasiallisessa auttamisvastuussa läheisestään arvioidaan kuitenkin olevan noin 350 000 henkilöä. Valitse kolme tärkeintä seikkaa, jotka tekevät sopimusomaishoidosta houkuttelevampaa.

Annetaan omaishoitajan itse päättää hoivavastuun sitovuudesta.

Laaditaan koko maahan yhdenmukaiset omaishoidon tuen myöntämisen kriteerit.

Taataan omaishoidon tuki kaikille kriteerit täyttäville.

Tärkeää on myös sujuva hoidon järjestäminen vapaapäivien ajaksi ja mahdollisuus tilapäishoitoon tarvittaessa.