Anita Hellman

  • Ikä: 42
  • Kotipaikka: Helsinki
  • Puolue: Suomen Sosialidemokraattinen Puolue
  • Vaalipiiri: 01 Helsingin
  • Ehdokkaan kotisivu

Vastaukset

1. Omaisilla on oltava mahdollisuus itse päättää lähimmäisestään ottamasta hoitovastuusta.

Täysin samaa mieltä

Laki on liian tulkinnanvarainen tällä hetkellä, ei riittävästi oteta huomioon sitä miten läheisen sairastuminen vaikuttaa ja millaisia kustannuksia tästä voi tulla. Laissa voisi olla esim. enimmäisraja elatusvelvollisuudesta.

2. Omaishoidon tuen myöntämisen kriteerien pitää olla yhdenmukaiset koko maassa.

Täysin samaa mieltä

Kriteeristö pitää tehdä huomioiden ne alueet joissa palvelut ovat vaikeammin saatavissa ja etäisyydet esim. lääkäriin pidemmät.

3. Omaishoidon tuki tulee myöntää kaikille kriteerit täyttäville omaishoitajille.

Täysin samaa mieltä

Ehdottomasti. Tämä ei saa olla riippuvainen kunnan kantokyvystä. Joka tapauksessa omaishoito tulee huomattavasti edullisemmaksi kuin laitoshoito.

4. Omaishoidon minimipalkkio tulee nostaa vähintään 650 euroon kuukaudessa.

Täysin samaa mieltä

Jos on täysipäiväinen omaishoitaja tämä ei edes riitä. Nykyinen taso on täysin riittämätön kaikille. Valtaosa omaishoitajista tekee työtään 24/7 mikä jää tällöin heidän tuntipalkakseen?

5. Omaishoitajan hoitopalkkion verotusta tulee keventää.

Täysin samaa mieltä

Hoitopalkkioiden ollessa todella pienet tulee verotusta laskea ja tässä toki huomioida mahdolliset muut tulot. Jos ei ole mahdollista käydä töissä omaishoidon ohessa niin verotus tulee olla minimaallista. Palkkio ei saisi pienentää muita tukia.

6. Hoidettavan saaman hoidon pitää olla maksutonta omaishoitajan lakisääteisen vapaan aikana.

Täysin samaa mieltä

Omaishoitajien kuormitus ja työn määrä on usein sellaista, että jos heitä kohdeltaisiin työntekijöinä työaikalain mukaan, vapaiden vähäinen määrä oli lainvastaista. Ei muillakaan aloilla työntekijä maksa lomasijaisensa palkkaa.

7. Työssäkäyvän sopimusomaishoitajan tulee saada palkallista vapaata hoidettavan sairastuessa äkillisesti.

Jokseenkin eri mieltä

Vaikea sanoa, pitäisi perehtyä asiaan paremmin. Tämä voisi heikentää omaishoitajana toimivien asemaan työmarkkinoilla. Jos joutuu ottamaan palkatonta vapaata niin silloin toimeentulo pitäisi turvata omaishoitajan lisäpalkkiolla tai kelan tuella.

8. Omaishoidon tukemiseksi tarkoitetut kuntien valtionosuudet tulee käyttää kokonaan omaishoidon hyväksi.

Täysin samaa mieltä

Tämä on käsittämätön tilanne. Jos lisämäärärahaa maksetaan, tulee se kohdentaa oikein. Tämän varmistamiseksi tulee ryhtyä toimenpiteisiin, lisää valvontaa ja sanktiot, jos ei määrärahaa kohdenneta oikein.

9. Omaishoitajayhdistysten julkista avustusta tulee lisätä, jotta vapaaehtoispohjaista neuvontaa ja vertaistukea on saatavilla kattavasti koko Suomessa.

Täysin samaa mieltä

Ehdottomasti. Tämä on parasta mahdollista tukea. Omaishoito säästää vuodessa valtion rahaa huiman summan. Omaishoito on tärkeää ja inhimillistä niin hoidettavalle kuin hoitajalle. Resurssit ja tuki tulee olla kunnossa jotta hoitajien jaksaminen voidaan taata.

10. Suomessa sopimusomaishoitajia on noin 46 000. Pääasiallisessa auttamisvastuussa läheisestään arvioidaan kuitenkin olevan noin 350 000 henkilöä. Valitse kolme tärkeintä seikkaa, jotka tekevät sopimusomaishoidosta houkuttelevampaa.

Taataan omaishoidon tuki kaikille kriteerit täyttäville.

Tarjotaan omaishoitajan lakisääteisen vapaan aikainen palvelu hoidettavalle maksuttomana.

Varmistetaan, että kunnille myönnetyt omaishoidon tukemiseen tarkoitetut valtion lisämäärärahat käytetään kokonaisuudessaan omaishoidon tukemiseen.

Resurssit tulee tässä saada kuntoon. Vaikea valita kolmea tärkeintä. Jaksaminen ja toimeentulo silloin kun on omaishoitajana ovat ensisijaisen tärkeitä. Tuki tulee kohdistaa oikein ja tämä näkyy myös resursseissa.