Anette Karlsson

  • Ikä: 30
  • Kotipaikka: Porvoo
  • Puolue: Suomen Sosialidemokraattinen Puolue
  • Vaalipiiri: 02 Uudenmaan
  • Ehdokkaan kotisivu

Vastaukset

1. Omaisilla on oltava mahdollisuus itse päättää lähimmäisestään ottamasta hoitovastuusta.

Täysin samaa mieltä

Omaishoidon tukea ja järjestelmää on tarkastettava ja kehitettävä niin, että se on joustava ja huomioi erilaisessa tilanteessa olevat ihmiset. Monet haluaisivat toimia omaishoitajana, mutta se ei aina ole taloudellisesti mahdollista.

2. Omaishoidon tuen myöntämisen kriteerien pitää olla yhdenmukaiset koko maassa.

Täysin samaa mieltä

3. Omaishoidon tuki tulee myöntää kaikille kriteerit täyttäville omaishoitajille.

Täysin samaa mieltä

Tällä hetkellä Suomessa on paljon omaishoitajia, jotka eivät saa taloudellista tai muutakaan tukea. Tilanteeseen on saatava parannus.

4. Omaishoidon minimipalkkio tulee nostaa vähintään 650 euroon kuukaudessa.

Jokseenkin samaa mieltä

Sosiaaliturvaa uudistettaessa tulee katsoa myös omaishoitajien tilannetta ja tarvittavat parannukset on tehtävä. Omaishoitajien tekemä työ on arvokasta ja se tuo myös yhteiskunnalle isot säästöt.

5. Omaishoitajan hoitopalkkion verotusta tulee keventää.

Jokseenkin samaa mieltä

Sosiaaliturvaa uudistettaessa tulee katsoa myös omaishoitajien tilannetta ja tarvittavat parannukset on tehtävä. Järjestelmän tulee olla oikeudenmukainen.

6. Hoidettavan saaman hoidon pitää olla maksutonta omaishoitajan lakisääteisen vapaan aikana.

Jokseenkin eri mieltä

Asiakasmaksujen tulee olla yhdenmukaiset ja oikeudenmukaiset. Järjestelmää tulee tarkastella ja tehdä tarvittavat muutokset.

7. Työssäkäyvän sopimusomaishoitajan tulee saada palkallista vapaata hoidettavan sairastuessa äkillisesti.

Jokseenkin samaa mieltä

Ensisijaisesti asia tulisi käsitellä kolmikantaisesti, yhteisymmärryksessa työmarkkinaosapuolten kanssa. On tärkeää, että asia olisi mukana keskusteluissa ja ratkaisuja etsittäisiin.

8. Omaishoidon tukemiseksi tarkoitetut kuntien valtionosuudet tulee käyttää kokonaan omaishoidon hyväksi.

Jokseenkin samaa mieltä

Tarvitaan monipuolisia palveluita ja toimiva kokonaisuus, jotta ihmiset saavat sen tuen, jota he tarvitsevat.

9. Omaishoitajayhdistysten julkista avustusta tulee lisätä, jotta vapaaehtoispohjaista neuvontaa ja vertaistukea on saatavilla kattavasti koko Suomessa.

Jokseenkin samaa mieltä

Omaishoitajat tekevät arvokasta työtä ja heidän työpanoksensa tuo isoja säästöjä yhteiskunnalle.

10. Suomessa sopimusomaishoitajia on noin 46 000. Pääasiallisessa auttamisvastuussa läheisestään arvioidaan kuitenkin olevan noin 350 000 henkilöä. Valitse kolme tärkeintä seikkaa, jotka tekevät sopimusomaishoidosta houkuttelevampaa.

Laaditaan koko maahan yhdenmukaiset omaishoidon tuen myöntämisen kriteerit.

Taataan omaishoidon tuki kaikille kriteerit täyttäville.

Korotetaan omaishoitajan palkkion minimisummaa.

Tarvitaan monia keinoja omaishoitajien tilanteen parantamiseksi. Mielestäni ensimmäinen askel on yhtenäisen järjestelmän luominen koko maahan ja omaishoitajana toimimisen taloudellisten edellytysten parantaminen.