Alviina Alametsä

  • Ikä: 26
  • Kotipaikka: Helsinki
  • Puolue: Vihreä liitto
  • Vaalipiiri: 01 Helsingin
  • Ehdokkaan kotisivu

Vastaukset

1. Omaisilla on oltava mahdollisuus itse päättää lähimmäisestään ottamasta hoitovastuusta.

Täysin samaa mieltä

Omaishoitajia on tuettava merkittävästi nykyistä enemmän. On myös varmistettava, että hyvinvointivaltio takaa kaikille riittävät sosiaali- ja terveyspalvelut, jottei omainen jää vasten tahtoaan vastuuseen läheisen sairastuessa. Sosiaaliturvasta tulee tehdä yksilökohtaista, ja jokaisen tarvitsevan on saatava terveydenhuolto.

2. Omaishoidon tuen myöntämisen kriteerien pitää olla yhdenmukaiset koko maassa.

Täysin samaa mieltä

Lain tulee velvoittaa kunnat käyttämään yhtenäisiä kriteerejä omaishoidon tuen myöntämisessä. Hoitopalkkioita on kasvatettava lailla.

3. Omaishoidon tuki tulee myöntää kaikille kriteerit täyttäville omaishoitajille.

Täysin samaa mieltä

Omaishoidon tuen myöntäminen ei saa olla kiinni kunnan määrärahojen riittävyydestä. Omaishoitajuus on hyvin kustannustehokasta, ja mikäli omaishoitajaa tuetaan riittävästi, omaishoitajuus on myös inhimillisesti hyvä ratkaisu.

4. Omaishoidon minimipalkkio tulee nostaa vähintään 650 euroon kuukaudessa.

Täysin samaa mieltä

Omaishoitajan hoitopalkkion vähimmäismäärä on liian alhainen. Minulla on kokemusta läheiseni omaishoitamisesta. Omaishoitajien tuki on käytännössä täysin alimitoitettu, vaikka vaihtoehtoinen julkisen terveydenhuollon kustannus olisi merkittävästi omaishoidon kunnollista tukemista suurempi.

5. Omaishoitajan hoitopalkkion verotusta tulee keventää.

Täysin samaa mieltä

Omaishoitajien hoitopalkkiot tulisi mielestäni säätää lailla verovapaiksi. Omaishoidon hoitopalkkiot ovat niin pieniä, että saatavat verotulot eivät vastaa omaishoitajille verotuksesta kohtuvaa taloudellista taakkaa.

6. Hoidettavan saaman hoidon pitää olla maksutonta omaishoitajan lakisääteisen vapaan aikana.

Täysin samaa mieltä

Kyllä. Lakisääteisen vapaan tulee mahdollistaa vapaa-aika omaishoitajalle maksuttomasti. Lisäksi omaishoitajien lakisääteisiä vapaita tulee lisätä merkittävästi.

7. Työssäkäyvän sopimusomaishoitajan tulee saada palkallista vapaata hoidettavan sairastuessa äkillisesti.

Täysin samaa mieltä

Omaisen sairastuessa äkillisesti työntekijällä tulee olla oikeus saada palkallista vapaata hoidon järjestämiseksi neljä työpäivää kerrallaan.

8. Omaishoidon tukemiseksi tarkoitetut kuntien valtionosuudet tulee käyttää kokonaan omaishoidon hyväksi.

Täysin samaa mieltä

Kyllä. On järkyttävää, että kuntien valtionosuuksiin lisätty 75 miljoonan euron vuosituki ei ole kanavoitunut kunnissa omaishoitoon. Lainsäädännöllä tulee varmistaa, että kunnat käyttävät tuen oikein.

9. Omaishoitajayhdistysten julkista avustusta tulee lisätä, jotta vapaaehtoispohjaista neuvontaa ja vertaistukea on saatavilla kattavasti koko Suomessa.

Täysin samaa mieltä

Kyllä. Järjestöpohjainen vertaistuki ja apu on omaishoitajan tarpeiden mukaista. Hankerahoituksista tulee siirtyä omaishoitajayhdistysten toiminnan pidemmän jänteen tukeen, joka mahdollistaa pitkäkestoista kehittämistä ja jatkuvuutta.

10. Suomessa sopimusomaishoitajia on noin 46 000. Pääasiallisessa auttamisvastuussa läheisestään arvioidaan kuitenkin olevan noin 350 000 henkilöä. Valitse kolme tärkeintä seikkaa, jotka tekevät sopimusomaishoidosta houkuttelevampaa.

Taataan omaishoidon tuki kaikille kriteerit täyttäville.

Korotetaan omaishoitajan palkkion minimisummaa.

Tarjotaan omaishoitajan lakisääteisen vapaan aikainen palvelu hoidettavalle maksuttomana.

Kaikkia näitä keinoja tarvitaan, jotta omaishoitaminen olisi useammalle mahdollista. Itselläni on kokemusta omaishoitamisesta, ja tiedän miten heikko nykytilanne on. Tulevalla hallituskaudella asia on mahdollista laittaa kuntoon.