Alexandr Kliucharev-Foy

  • Ikä: 30
  • Kotipaikka: Esbo
  • Puolue: Suomen ruotsalainen kansanpuolue
  • Vaalipiiri: 02 Uudenmaan
  • Ehdokkaan kotisivu

Vastaukset

1. Omaisilla on oltava mahdollisuus itse päättää lähimmäisestään ottamasta hoitovastuusta.

Jokseenkin samaa mieltä

2. Omaishoidon tuen myöntämisen kriteerien pitää olla yhdenmukaiset koko maassa.

Jokseenkin eri mieltä

Olosuhteet ja lähtökohteet maan eri osissa vaihtelevat ja siksi kunnilla pitää olla mahdollisuutta vaikuttaa tietyihin asioihin myös tässä kysymyksessä. Pääosin kriteereiden tulee kuitenkin olla yhdenmukaisia koko maassa.

3. Omaishoidon tuki tulee myöntää kaikille kriteerit täyttäville omaishoitajille.

Jokseenkin eri mieltä

4. Omaishoidon minimipalkkio tulee nostaa vähintään 650 euroon kuukaudessa.

Täysin samaa mieltä

Omashoidon työ on hyvin tärkeä, mutta sen arvo on ala-arvostettu valtion ja yhteiskunnan puolelta. Nostamalla minimipalkkion 650 euroon ei omashoidosta tulee kalliimpi ratkaisu verratuna muihin keinoihin.

5. Omaishoitajan hoitopalkkion verotusta tulee keventää.

Täysin samaa mieltä

Hoitopalkkion tulee olla verotusvapaa, sillä omaishoitaja tekee erittäin tärkeää työtä koko yhteiskunna hyvinvoininnin puolesta ja samalla keventää sekä valtion, että kunnan kustannuksia.

6. Hoidettavan saaman hoidon pitää olla maksutonta omaishoitajan lakisääteisen vapaan aikana.

Jokseenkin samaa mieltä

7. Työssäkäyvän sopimusomaishoitajan tulee saada palkallista vapaata hoidettavan sairastuessa äkillisesti.

Täysin samaa mieltä

8. Omaishoidon tukemiseksi tarkoitetut kuntien valtionosuudet tulee käyttää kokonaan omaishoidon hyväksi.

Jokseenkin samaa mieltä

9. Omaishoitajayhdistysten julkista avustusta tulee lisätä, jotta vapaaehtoispohjaista neuvontaa ja vertaistukea on saatavilla kattavasti koko Suomessa.

Täysin samaa mieltä

10. Suomessa sopimusomaishoitajia on noin 46 000. Pääasiallisessa auttamisvastuussa läheisestään arvioidaan kuitenkin olevan noin 350 000 henkilöä. Valitse kolme tärkeintä seikkaa, jotka tekevät sopimusomaishoidosta houkuttelevampaa.

Korotetaan omaishoitajan palkkion minimisummaa.

Kevennetään omaishoidon tuen verotusta.

Lisätään omaishoitajayhdistysten julkista toiminta-avustusta ja edistetään näin vertaistuen saatavuutta.