Aku Autio

  • Ikä: 24
  • Kotipaikka: Jalasjärvi
  • Puolue: Kansallinen Kokoomus
  • Vaalipiiri: 10 Vaasan
  • Ehdokkaan kotisivu

Vastaukset

1. Omaisilla on oltava mahdollisuus itse päättää lähimmäisestään ottamasta hoitovastuusta.

Jokseenkin samaa mieltä

2. Omaishoidon tuen myöntämisen kriteerien pitää olla yhdenmukaiset koko maassa.

Täysin samaa mieltä

Lähtökohtaisesti jokaisella tulee olla samanlaiset mahdollisuudet omaishoidon tuen saamiseksi. Alueellisesti voitaisiin huomioida alueen kustannustaso ja esimerkiksi etäisyyksistä aiheutuvat kustannukset.

3. Omaishoidon tuki tulee myöntää kaikille kriteerit täyttäville omaishoitajille.

Täysin samaa mieltä

4. Omaishoidon minimipalkkio tulee nostaa vähintään 650 euroon kuukaudessa.

Jokseenkin samaa mieltä

Minimipalkkion korottaminen 650 euroon kertakorotuksella olisi merkittävä. Ensisijaisesti tulisi tehdä päätöksiä, jotka helpottavat omaishoitajien jaksamista ja antavat omaishoitajille mahdollisuuden pitää vapaita ja sovittaa työelämä omaishoitoon.

5. Omaishoitajan hoitopalkkion verotusta tulee keventää.

Jokseenkin samaa mieltä

Verotukselliset helpotukse olisivat parempi ratkaisu, kuin palkkioiden suora korottaminen.

6. Hoidettavan saaman hoidon pitää olla maksutonta omaishoitajan lakisääteisen vapaan aikana.

Jokseenkin samaa mieltä

Huojennus kannustaisi omaishoitajia pitämään vapaita.

7. Työssäkäyvän sopimusomaishoitajan tulee saada palkallista vapaata hoidettavan sairastuessa äkillisesti.

Täysin samaa mieltä

8. Omaishoidon tukemiseksi tarkoitetut kuntien valtionosuudet tulee käyttää kokonaan omaishoidon hyväksi.

Täysin samaa mieltä

9. Omaishoitajayhdistysten julkista avustusta tulee lisätä, jotta vapaaehtoispohjaista neuvontaa ja vertaistukea on saatavilla kattavasti koko Suomessa.

Täysin samaa mieltä

Omaishoitajayhdistys pystyy varmasti antamaan alan ajankohtaisinta ja kattavinta informaatiota omaishoitajille ja sidosryhmille. Omaishoidon yleistyminen vaikuttaisi todennäköisesti positiivisesti sote-kustannusten kehitykseen.

10. Suomessa sopimusomaishoitajia on noin 46 000. Pääasiallisessa auttamisvastuussa läheisestään arvioidaan kuitenkin olevan noin 350 000 henkilöä. Valitse kolme tärkeintä seikkaa, jotka tekevät sopimusomaishoidosta houkuttelevampaa.

Laaditaan koko maahan yhdenmukaiset omaishoidon tuen myöntämisen kriteerit.

Mahdollistetaan omaishoitajille palkallinen hoitovapaa vastaavasti kuin alle 10-vuotiaiden lasten vanhemmille.

Varmistetaan, että kunnille myönnetyt omaishoidon tukemiseen tarkoitetut valtion lisämäärärahat käytetään kokonaisuudessaan omaishoidon tukemiseen.

Nämä olisivat mielestäni ensisijaiset ja reiluimmat keinot omaishoitajien aseman edistämiseksi.