Aino Unonius

  • Ikä: 37
  • Kotipaikka: Ulvila
  • Puolue: Feministinen puolue
  • Vaalipiiri: 04 Satakunnan

Vastaukset

1. Omaisilla on oltava mahdollisuus itse päättää lähimmäisestään ottamasta hoitovastuusta.

Täysin samaa mieltä

Omaishoitajan työ on vastuullinen. Tähän ei kenenkään pidä ajautua tahtomattaan ja oman jaksamisensa kustannuksella.
Omaishoitajien työn arvo tulee laskea Suomen bruttokansantuotteeseen jotta hoidon todelliset kustannukset ymmärretään.

2. Omaishoidon tuen myöntämisen kriteerien pitää olla yhdenmukaiset koko maassa.

Täysin samaa mieltä

Kriteerien tulee olla läpinäkyvät ja yhdenmukaiset koko maassa. Käytännössä omaishoitajia olevat läheiset tulee löytää ja heitä tulee tukea työssään. Erityihuomiota tulee kiinnittää lapsiomaisen tuensaantiin vanhemman sairastaessa.

3. Omaishoidon tuki tulee myöntää kaikille kriteerit täyttäville omaishoitajille.

Täysin samaa mieltä

Olisi oikein että omaishoitajat saisivat tukea tekemästään arvokkaasta työstä. Tuen tulee olla subjektiivinen. On väärin että tukea eivät saa kaikki.

4. Omaishoidon minimipalkkio tulee nostaa vähintään 650 euroon kuukaudessa.

Täysin samaa mieltä

Valtio siirtää hoivan kuluja lähimmäisiään hoitaville omaisille laskematta edes työn arvoa kansantaloudelle! Tämä on tasa-arvo ongelma, sillä suurin osa omaishoitajista on naisia joiden taloudellinen tilanne on jo valmiiksi heikompi kuin miesten.

5. Omaishoitajan hoitopalkkion verotusta tulee keventää.

Jokseenkin samaa mieltä

Omaishoitajan hoitopalkkiota tulee nostaa eikä sitä saa verottaa pois vaikka omainen kykenisi yhä työskentelemään myös kodin ulkopuolella! Työ ja omaishoidon yhteensovittamista tulee tukea myös työaika joustoja helpottamalla.

6. Hoidettavan saaman hoidon pitää olla maksutonta omaishoitajan lakisääteisen vapaan aikana.

Täysin samaa mieltä

Maksut eivät saa olla esteenä omaishoitajan jaksamiselle tärkeiden vapaiden toteutumiselle.

7. Työssäkäyvän sopimusomaishoitajan tulee saada palkallista vapaata hoidettavan sairastuessa äkillisesti.

Täysin samaa mieltä

Omaishoitajien jaksamisen kannalta on tärkeää että sairastumiset eivät kaada taloutta. Myös työssäjaksaminen kärsii jos huoli omaisesta kalvaa mieltä.

8. Omaishoidon tukemiseksi tarkoitetut kuntien valtionosuudet tulee käyttää kokonaan omaishoidon hyväksi.

Täysin samaa mieltä

Omaishoidon valtionosuuksia ei ole maksettu suotta! Nämä rahat on ohjattava sinne minne ne kuuluvat – omaishoitoon.

9. Omaishoitajayhdistysten julkista avustusta tulee lisätä, jotta vapaaehtoispohjaista neuvontaa ja vertaistukea on saatavilla kattavasti koko Suomessa.

Jokseenkin samaa mieltä

Yhteisöllisyys ja vertaistuki ovat tärkeitä voimavaroja elämän kriisi tilanteissa kuten omaisen sairastuessa. Silloin hyvät neuvot eivät saa olla kalliit vaan ilmaiset.

10. Suomessa sopimusomaishoitajia on noin 46 000. Pääasiallisessa auttamisvastuussa läheisestään arvioidaan kuitenkin olevan noin 350 000 henkilöä. Valitse kolme tärkeintä seikkaa, jotka tekevät sopimusomaishoidosta houkuttelevampaa.

Annetaan omaishoitajan itse päättää hoivavastuun sitovuudesta.

Korotetaan omaishoitajan palkkion minimisummaa.

Tarjotaan omaishoitajan lakisääteisen vapaan aikainen palvelu hoidettavalle maksuttomana.

Turvataan kaikkien omaishoitajien, läheisten, erityisvanhempien ja myös sairastuneen henkilön lapsiomaisen oikeudet ja tuensaanti. Korotetaan omaishoitajan palkkioita, lisätään omaishoitajille kuuluvia
vapaapäiviä ja parannetaan sijaisjärjestelyjen saatavuutta. Turvataan omaishoitajan sairausajan ansiot. Taataan vammaispalvelulain mukaiset kuljetuspalvelut kaikille omaishoidon asiakasryhmille.