Aino Närkki

  • Ikä: 62
  • Kotipaikka: Riihimäki
  • Puolue: Kansallinen Kokoomus
  • Vaalipiiri: 06 Hämeen
  • Ehdokkaan kotisivu

Vastaukset

1. Omaisilla on oltava mahdollisuus itse päättää lähimmäisestään ottamasta hoitovastuusta.

Täysin samaa mieltä

Omaishoidossa on tärkeää, että hoitaja on motivoitunut tehtäväänsä ja tämä edellyttää omaisen omaa päätöstä. Ympäristön paineet voivat joskus olla kovia ja tällöin on kuunneltava omaista ja tuettava häntä tehtävässään.

2. Omaishoidon tuen myöntämisen kriteerien pitää olla yhdenmukaiset koko maassa.

Täysin samaa mieltä

Tällä hetkellä omaishoidon myöntämisen päätökset ja käytettävissä olevat rahat vaihtelevat kunnasta toiseen. Tämä asettaa omaishoitajat ja omaishoidettavat eriarvoiseen asemaan koko maata ajatellen. Asiaan kaivataan selkeämpiä määrityksiä tavalla tai toisella.

3. Omaishoidon tuki tulee myöntää kaikille kriteerit täyttäville omaishoitajille.

Täysin samaa mieltä

Omaishoidon rahoitus tulee järjestää siten, että yhdenmukaiset päätökset eri puolilla maata ovat mahdollisia.

4. Omaishoidon minimipalkkio tulee nostaa vähintään 650 euroon kuukaudessa.

Jokseenkin samaa mieltä

650 € miniminä on korkeampi kuin mitä nyt omaishoitajille maksetaan. Palkkion nostamismahdollisuuksia tulee selvittää seuraavalla vaalikaudella. Palkkio on veronalaista tuloa. Omaishoidolla ehkäistään raskaampaa hoitoa ja siitä yhteiskunnalle aiheutuvia merkittävästi suurempia kustannuksia kuin mitä omaishoidosta aiheutuu.

5. Omaishoitajan hoitopalkkion verotusta tulee keventää.

Jokseenkin eri mieltä

Omaishoidon palkkion verotuskohtelu tulee olla samanlainen kuin muidenkin tuloerien kohdalla. Huomioon tulee ottaa omaishoidosta aiheutuvat vähennykset.

6. Hoidettavan saaman hoidon pitää olla maksutonta omaishoitajan lakisääteisen vapaan aikana.

Jokseenkin eri mieltä

Omaishoitajan lakisääteisen vapaan ajalta voidaan periä vastaavat kohtuulliset asiakasmaksut kuin muiltakin asiakkailta vastaavassa tilanteessa perittäisiin.

7. Työssäkäyvän sopimusomaishoitajan tulee saada palkallista vapaata hoidettavan sairastuessa äkillisesti.

Jokseenkin samaa mieltä

Sopimusomaishoitajan oikeus vapaaseen hoidettavan sairastuessa äkillisesti tulee selvittää seuraavalla vaalikaudella. Palkattomuus edellyttäisi työnantajien osallistumista kustannuksiin ja tämä on erikseen selvitettävä. Menettelyt voisivat muistuttaa lapsen sairastuessa tällä hetkellä sovellettavia käytäntöjä. Suurin osa omaishoitajista on eläkkeellä.

8. Omaishoidon tukemiseksi tarkoitetut kuntien valtionosuudet tulee käyttää kokonaan omaishoidon hyväksi.

Täysin samaa mieltä

Omaishoitoon merkityt valtionosuudet tulee korvamerkitä omaishoitoon käytettäväksi.

9. Omaishoitajayhdistysten julkista avustusta tulee lisätä, jotta vapaaehtoispohjaista neuvontaa ja vertaistukea on saatavilla kattavasti koko Suomessa.

Jokseenkin eri mieltä

Omaishoitajayhdistysten vapaaehtoistyötä rahoitetaan julkisten avustusten kautta kuten muidenkin yhdistysten työtä. Julkiset avustukset tulee käsitellä kokonaisuutenaan eri ryhmien edunvalvotaa harjoittavat organisaatiot huomioon ottaen. Myös muut rahoitusmahdollisuudet kuin julkiset avustukset tulee selvittää.

10. Suomessa sopimusomaishoitajia on noin 46 000. Pääasiallisessa auttamisvastuussa läheisestään arvioidaan kuitenkin olevan noin 350 000 henkilöä. Valitse kolme tärkeintä seikkaa, jotka tekevät sopimusomaishoidosta houkuttelevampaa.

Annetaan omaishoitajan itse päättää hoivavastuun sitovuudesta.

Laaditaan koko maahan yhdenmukaiset omaishoidon tuen myöntämisen kriteerit.

Mahdollistetaan omaishoitajille palkallinen hoitovapaa vastaavasti kuin alle 10-vuotiaiden lasten vanhemmille.

Jos omaishoitajat päättävät hoitovastuun sitovuudesta, jaetaan taakkaa ja madalletaan kynnystä ryhtyä omaishoitajaksi. Omaishoito on välttämätön osa hoiva- ja hoitopalvelua yhteiskunnan näkökulmasta. Työssäkäyvien omaishoitajien osalta vapaan saaminen helpottaisi omaishoidon ja työn yhteensovittamista.