Aila Paloniemi

  • Ikä: 63
  • Kotipaikka: Jyväskylä
  • Puolue: Suomen Keskusta
  • Vaalipiiri: 11 Keski-Suomen
  • Ehdokkaan kotisivu

Vastaukset

1. Omaisilla on oltava mahdollisuus itse päättää lähimmäisestään ottamasta hoitovastuusta.

Täysin samaa mieltä

Ilman muuta pitää olla mahdollisuus itse päättää ottamastaan hoitovastuusta. Tällä hetkellä tämä ei monen omaishoitajan kohdalla toteudu. Hoidon porrastus toimii puutteellisesti eikä hoitopaikkoja ole riittävästi. Tarvitsemme lisää esimerkiksi ikäihmisten perhehoitoa.

2. Omaishoidon tuen myöntämisen kriteerien pitää olla yhdenmukaiset koko maassa.

Täysin samaa mieltä

Yhdenmukaisiin kriteereihin on päästävä. Omaishoidon tuen kriteereihin on myös lisättävä mielenterveyskuntoutujien omaishoitajuus. Nyt äärimmäisen harva saa tukea mielenterveyssyistä johtuvaan omaishoidon tarpeeseen.

3. Omaishoidon tuki tulee myöntää kaikille kriteerit täyttäville omaishoitajille.

Täysin samaa mieltä

Näin tulee toimia ! Omaishoitajat tekevät äärettömän arvokasta työtä 24/7 ja heidän arvostuksensa on saatava nousemaan. Omaishoidon tuki on yksi arvostuksen osoituksista muun tuen lisäksi.

4. Omaishoidon minimipalkkio tulee nostaa vähintään 650 euroon kuukaudessa.

Täysin samaa mieltä

Minimipalkkio on pieni verrattuna laitoshoidon kustannuksiin. Omaishoitajien jaksamiseen pitää panostaa vahvemmin.

5. Omaishoitajan hoitopalkkion verotusta tulee keventää.

Täysin samaa mieltä

Omaishoidon hoitopalkkio tulisi saada verottomaksi.

6. Hoidettavan saaman hoidon pitää olla maksutonta omaishoitajan lakisääteisen vapaan aikana.

Täysin samaa mieltä

Hoidettavan maksuttomalla hoidolla tuettaisiin raskasta työtä, pienellä palkkiolla omaistaan hoitavien jaksamista ja taloudellista pärjäämistä.

7. Työssäkäyvän sopimusomaishoitajan tulee saada palkallista vapaata hoidettavan sairastuessa äkillisesti.

Täysin samaa mieltä

Jos haluamme että työssäkäyvät sopimusomaishoitajat pystyvät tekemään arvokasta työtään, heidän asemaansa on parannettava.

8. Omaishoidon tukemiseksi tarkoitetut kuntien valtionosuudet tulee käyttää kokonaan omaishoidon hyväksi.

Täysin samaa mieltä

Tämän pitäisi olla itsestään selvää. Nyt joissakin kunnissa nämä valtionosuudet valuvat kuitenkin kunnan muihin toimintoihin. Tämä pitää saada loppumaan.

9. Omaishoitajayhdistysten julkista avustusta tulee lisätä, jotta vapaaehtoispohjaista neuvontaa ja vertaistukea on saatavilla kattavasti koko Suomessa.

Täysin samaa mieltä

Vertaistukea ja neuvontaa pitää voida lisätä koko maassa !

10. Suomessa sopimusomaishoitajia on noin 46 000. Pääasiallisessa auttamisvastuussa läheisestään arvioidaan kuitenkin olevan noin 350 000 henkilöä. Valitse kolme tärkeintä seikkaa, jotka tekevät sopimusomaishoidosta houkuttelevampaa.

Laaditaan koko maahan yhdenmukaiset omaishoidon tuen myöntämisen kriteerit.

Taataan omaishoidon tuki kaikille kriteerit täyttäville.

Korotetaan omaishoitajan palkkion minimisummaa.

Yhdenmukaiset tuen kriteerit, minimipalkkion korottaminen ja se, että kaikki kriteerit täyttävät myös saavat omaishoidon tukea ovat tärkeitä toteutettavia parannuksia yhdenvertaisuuden ja taloudellisen aseman parantamisessa. Lisäksi tarvitaan muita tuen muotoja ja vapaapäivien pito makhdollisuus.